Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża pragnie zaprosić przedszkola oraz szkoły podstawowe z powiatu krakowskiego do udziału w konkursie plastycznym „Baw się i bądź bezpieczny”. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Zdążyć na czas z pomocą” współfinansowanego ze środków Powiatu Krakowskiego, a jego głównym celem jest kształtowanie nawyków bezpiecznych zachowań wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z ternu powiatu krakowskiego. Pracę konkursową wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2012 r. w biurze:

Małopolskiego Oddziału Okręgowego

Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków z dopiskiem Konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy.

 


 

 

……………………………………………                                                           Załącznik nr 1

(pieczątka adresowa przedszkola/szkoły)

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

pracy do konkursu plastycznego

ph. „Baw się i bądź bezpieczny”

 

 

imię i nazwisko autora pracy
wiek i klasa autora pracy
nazwa, adres, telefon i e-mail przedszkola/szkoły
imię i nazwisko oraz adres
e-mail opiekuna-nauczyciela
imię i nazwisko oraz adres
e-mail opiekuna prawnego

 


Regulamin

konkursu plastycznego

ph. „Baw się i bądź bezpieczny”

1. Cel konkursu

Celem głównym konkursu plastycznego pod hasłem „Baw się i bądź bezpieczny” jest kształtowanie nawyków bezpiecznych zachowań wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez:

 nabycie umiejętności zapobiegania sytuacjom sprzyjającym zachowaniom zagrażającym życiu i zdrowiu,  kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,  pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki.

2. Adresaci konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnych z powiatu krakowskiego (przedszkola oraz klasy I-III szkół podstawowych).

3. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Delegatura w Krakowie dla Powiatu Krakowskiego.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Zdążyć na czas z pomocą” współfinansowanego ze środków Powiatu Krakowskiego.

4. Założenia organizacyjne

 W konkursie może wziąć udział maksymalnie do 5 uczniów z jednej placówki edukacyjnej. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę konkursową.

 Na odwrocie każdej pracy należy nakleić kartkę z danymi autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

 Do pracy należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

 Pracę konkursową wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2012 r. w biurze:

Małopolskiego Oddziału Okręgowego

Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków z dopiskiem Konkurs plastyczny

 Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

 Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola i szkoły podstawowe.

 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 14 grudnia 2012 r., informacja zostanie przekazana drogą e-mailową do szkoły.

 Wręczenie nagród nastąpi w dniach 17-21 listopada 2012 r. O sposobie wręczenia nagród placówki edukacyjne zostaną powiadomione oddzielnym pismem.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

 Udział u konkursie jest bezpłatny.

5. Przebieg konkursu

 Tematyka prac konkursowych powinna obejmować: bezpieczeństwo w czasie zabawy w szkole/przedszkolu, na placu zabaw, w wodzie, w lesie itp., bezpieczne spędzanie czasu wolnego, udzielanie pierwszej pomocy itp.

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną: malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp. (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych) na papierze. Prace należy dostarczyć w oryginale.

 Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą oceniane).

 Format pracy: A-4 lub A-3.

 Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.

 Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane.

 Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.

 Wystawa prac konkursowych odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20. Prace publikowane będą również na stronie internetowej www.pck.malopolska.pl.

6. Kryteria oceny prac konkursowych

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

 trafność doboru tematu pracy,

 jakość wykonania,

 oryginalność,

 stopień trudności wykonania.

7. Komisja konkursowa

W skład Komisji konkursowej wchodzą: plastyk/pedagog, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krakowie, pracownik biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

8. Nagrody

Organizator przyzna 3 nagrody rzeczowe w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

9. Postanowienia końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Sytuacje nieobjęte niniejszym

Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.