W poniedziałek, 20 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu powiatu krakowskiego z przedstawicielami Zarządu Powiatu oraz z wicewojewodą Piotrem Ćwikiem.

Wicewojewoda Piotr Ćwik przekazał zebranym informację na temat bieżących działań Rządu RP w zakresie programu Mieszkanie +, projektów infrastrukturalnych – w tym programu budowy dróg lokalnych oraz reformy edukacji. Zebrani samorządowcy mieli z kolei okazję przekazać swoje sugestie i uwagi do realizowanych projektów. Wicewojewoda Ćwik przekazał kilku wójtom i burmistrzom oraz Zarządowi Powiatu promesy na realizację remontów dróg na terenie powiatu krakowskiego.

W programie spotkania znalazło się także omówienie przez członka Zarządu Powiatu Arkadiusza Wrzoszczyka inwestycji drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Subregionalnego Programu Rozwoju. Przedstawiony został również stopień zaawansowania projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie – Małopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 2 – Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.