Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. nr 64 poz. 565)Starostwo Powiatowe w Krakowie udostępnia Państwu możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, czyli za pośrednictwem „dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego”.Elektroniczna Skrzynka Podawcza – www.epuap.gov.pl

bip_epuap

Wymagania dla składanych dokumentów przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Aby można było wysłać dokumenty za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego profilu na ePUAP.
2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
3. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT, SXW
b. XLS, ODS, SXC
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.