Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

31-033 Kraków, ul.Westerplatte 19
telefon alarmowy całodobowy: 998
www.psp.krakow.plKomendant Miejski PSP – mł. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł
sekretariat Komendanta:
tel. 012 616-83-00, fax 012 616-83-09, e-mail:
km1@psp.krakow.pl

sekretariat Zastepców Komendanta:
tel. 012 616-83-05, e-mail: km2@psp.krakow.pl
I Zastępca Komendanta Miejskiego PSP – mł. bryg. mgr inż. Paweł Jarosz

II Zastępca Komendanta Miejskiego PSP – st. kpt. mgr inż. Stanisław Nowak

Komenda miejska PSP

Komenda Miejska wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej działającej pod zwierzchnictwem Prezydenta Miasta Krakowa i Starosty Krakowskiego.
Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego.
Pracą Komendy Miejskiej PSP kieruje Komendant Miejski PSP mł. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł.
Pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału, z tym, że Wydziałem Finansów kieruje Główny Księgowy, natomiast pracą sekcji kieruje kierownik sekcji.

Struktura organizacyjna 

Komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej są:
· Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, w tym Miejskie Stanowisko Kierowania i Sekcja Szkolenia, tel. 012 616-83-20, fax. 012 616-83-29, e-mail: mr@psp.krakow.pl
· Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy, w tym Sekcja Odbioru Obiektów, tel. 012 616-83-80, fax. 012 616-83-89, e-mail: mz@psp.krakow.pl
· Wydział Organizacyjno-Kadrowy, w tym Sekcja Kadr, tel. 012 616-83-30, e-mail: mk@psp.krakow.pl
· Wydział Finansów, tel. 012 616-83-50, e-mail: mf@psp.krakow.pl
· Wydział Techniczny, w tym Punkt Naprawy i Konserwacji Sprzętu, tel. 012 616-83-70, e-mail: mtt@psp.krakow.pl
· Wydział Kwatermistrzowski, w tym Sekcja Remontowa, tel. 012 616-83-60, fax. 012 616-83-69, e-mail: mt@psp.krakow.pl
· Stanowisko Pracy Radca Prawny, tel. 012 616-83-05, e-mail: mrp@psp.krakow.pl
· Stanowisko Pracy Do Spraw BHP i Spraw Obronnych, tel. 012 616-83-40

W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące jednostki ratowniczo-gaśnicze:

· Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr l z siedzibą w Krakowie przy ul. Westerplatte 19, tel. 012 616-83-90, e-mail: jrg1@psp.krakow.pl
· Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 10, tel. 012 266-39-98, 012 266-38-84, e-mail:jrg2@psp.krakow.pl
· Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 z siedzibą w Krakowie przy ul. Zarzecze 106, tel. 012 639-91-00, e-mail: jrg3@psp.krakow.pl
· Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 z siedzibą w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2, 012 653-23-65, 012 653-23-67, e-mail:jrg4@psp.krakow.pl
· Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 z siedzibą w Krakowie przy ul. Wyki 3, tel. 012 415-33-17, 012 415-51-80, e-mail:jrg5@psp.krakow.pl
· Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleksandry 2, tel. 012 657-99-95, 012 657-99-29, e-mail:jrg6@psp.krakow.pl
· Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywka 26, tel. 012 616-59-40, 012 616-59-49, e-mail:jrg7@psp.krakow.pl
· Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie z siedzibą w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 20, tel. 012 276-39-98, 012 276-55-85, e-mail:jrgsk@psp.krakow.pl

Komenda Miejska nadzoruje działania ratowniczo-gaśnicze wykonywane przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, której struktura organizacyjna i stan etatowy są uregulowane odrębnymi przepisami.

Na terenie powiatu krakowskiego funkcjonuje 173 Ochotniczych Straży Pożarnych. Najlepiej wyposażone i wyszkolone jednostki OSP w liczbie 33 wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy “Prawa o stowarzyszeniach” i posiadają osobowość prawną.

Odrobina historii

Zawiązana w 1873 r. w zawodowa straż pożarna nieprzerwanie funkcjonuje w Krakowie do dzisiejszego dnia. W okresie międzywojennym wprowadzano szereg udoskonaleń z zakresu techniki pożarniczej oraz powiększono korpus straży do 120 osób. Nawet okupacja hitlerowska nie spowodowała zaprzestania funkcjonowania straży pożarnej. Wielu strażaków uczestniczyło w ruchu oporu, za co spotkały ich szykany i represje ze strony niemieckich władz. W 1950 r. utworzono nową strukturę ochrony przeciwpożarowej powołując Wojewódzka Komendę Straży Pożarnych w Krakowie i Miejską Komendę Straży Pożarnych, która spełniała również funkcję Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej. W 1954 r. utworzono oddział III Zawodowej Straży Pożarnej w Nowej Hucie. Obok niego funkcjonowały już wcześniej w Krakowie: I oddział ZSP przy ul. Westerplatte i II oddział ZSP przy ul. Zamoyskiego.
Z dniem l czerwca 1974 r. w ramach reformy administracji państwowej zlikwidowano Wojewódzką Komendę Straży Pożarnych i Miejską Komendę Straży Pożarnych powołując Komendę Straży Pożarnych wspólną dla miasta i województwa miejskiego krakowskiego. W latach osiemdziesiątych Kraków wzbogacił się o dwa kolejne oddziały straży pożarnych. W 1990 r. doszło do następnej reorganizacji miejskich służb ratowniczych i powrócono też do starej nazwy: Zawodowa Straż Pożarna w Krakowie, która skupiała pod swoim zarządem cztery oddziały. Miasto dodatkowo podzielono na cztery rejony; Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta, a w każdym z nich nad realizacją przepisów przeciwpożarowych czuwał komendant straży pożarnej.
Kolejną reformę straży pożarnej przeprowadzono w 1992 r., a spowodowała ona utworzenie Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ostatnia reorganizacja – związana z dokonanym ostatnio nowym podziałem terytorialnym państwa – powołała z dniem l stycznia 1999 r. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej dla miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Aktualnie na straży bezpieczeństwa pożarowego miasta i powiatu stoi kilkuset osobowa załoga wyposażona w nowoczesny sprzęt ratowniczy.
Krakowscy strażacy zawsze byli w najwyższej gotowości do niesienia pomocy ludziom zagrożonym przez pożar czy inne nieszczęścia. Świadczą o tym tysiące ugaszonych przez nich pożarów, setki uratowanych istnień ludzkich, jak również ocalony z płomieni dorobek i mienie wielu obywateli Krakowa i podmiejskich miejscowości.