12.03.2018

Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy” złożyło wniosek w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:

„Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl
tel.: 12-397-95-17


Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że są dostępne środki finansowe na realizację zadań publicznych w roku 2018 w trybie tzw. „małych grantów” zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), wynoszą:
– w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – 16 200 zł
– w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 36 200 zł
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że są dostępne środki finansowe na realizację zadań publicznych w roku 2018 w trybie tzw. „małych grantów” zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w zakresie – porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – 6 000 zł
 

Małe granty 2017
Małe granty 2016