Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie: Adam Jędrzejczyk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków

Centrala tel. nr: (12) 644-91-33, 644-93-72, 644-99-64, 684-40-35, 684-40-99;

e-mail: psse@pssekrakow.pl
strona www: http://pssekrakow.wsse.krakow.pl/
BIP: http://krakow.psse.alte.pl/

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania określone w ustawie z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.).

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu krakowskiego wykonywane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej zapewnia realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny procesów nauczania i wychowania,
4) higieny wypoczynku i rekreacji,
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizuje wyżej wskazane zadania poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, w szczególności poprzez:

1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązkowych szczepień ochronnych;
4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
5) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia;
6) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granicy państwowej i nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w porcie lotniczym Kraków-Balice;
7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych personelowi statków powietrznych i żeglugi śródlądowej;
8) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.

 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

1) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji;
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;

3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych i środków komunikacji lądowej;
4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
5) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

Adresy, telefony, faksy:

Kontakt do Oddziałów i Sekcji PSSE w Krakowie zlokalizowanych w budynku przy ul. Makuszyńskiego 9

 ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA, PRZEDMIOTÓW UŻYTKU I KOSMETYKÓW
tel. centrala: (12) 411-95-33; (12) 417-24-24.
fax: (12) 412-20-05
e-mail: hz@pssekrakow.pl

 ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII
tel. centrala: (12) 684- 40- 35
fax: (12) 684-40-34
e-mail: ep@pssekrakow.pl

ODDZIAŁ HIGIENY PRACY

tel. centrala:(12) 430-69-82
fax:(12) 412-34-41 wew. 167
e-mail: hp@pssekrakow.pl

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ
tel. centrala: (12) 412-34-41
fax: (12) 412-34-41 wew. 167
e-mail: hk@pssekrakow.pl

ODDZIAŁ ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO
tel. centrala:  (12) 430-69-91 wew. 112, 128, 125.
Fax: (12) 430-69-91 wew. 125
e-mail: nz@pssekrakow.pl

SEKCJA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
tel. centrala: (12) 644-91-33
e-mail: op@pssekrakow.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW SYSTEMU JAKOŚCI, STATYSTYKI I ANALIZ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAKOWIE
tel. centrala: (12) 644-91-33 wew. 161

e-mail: sj@pssekrakow.pl

 

DYREKCJA  POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

Sekretariat PPIS w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 9, 31 – 752 Kraków
tel. sekretariat:
(12) 644-09-35
fax: (12) 684-39-99
e-mail: psse@pssekrakow.pl

 

Kontakt do Oddziałów i Sekcji PSSE Krakowie przy ul. Gazowej 15

SEKRETARIAT / DZIENNIK PODAWCZY
sekretariat tel. (12) 430-70-69
tel. centrala: (12) 430-70-46, (12) 430-70-59
fax: (12) 430-69-96 (wszystkie oddziały przy ul. Gazowej 15)

e-mail: pssegazowa@pssekrakow.pl

ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

tel. centrala: (12) 430-70-46 wew. 117
e-mail: hd@pssekrakow.pl

ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
tel. centrala: (12) 430-70-46  wew. 127
e-mail: os@pssekrakow.pl

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
tel. centrala: (12) 430-70-46 wew. 121
e-mail: ad@pssekrakow.pl

SEKCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA
tel. centrala: (12) 430-70-46 wew. 134

Główny Księgowy
tel. 12-430-70-22

e-mail: fk@pssekrakow.pl

SEKCJA DO SPRAW PRACOWNICZYCH
tel. centrala: (12) 430-70-46 wew. 124
e-mail: kadry@pssekrakow.pl

Magazyn Szczepionek
tel. (12) 430-70-46 wew. 115
e-mail: eps@pssekrakow.pl