PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA W KRAKOWIE

31-060 Kraków, ul. Gazowa 15; ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków:tel. 12-430-70-46, 12-644-09-35
fax: 12-460-69-96, 12-684-39-99
e-mail: pssekrakow@wsse.krakow.pl
strona www: www.wsse.krakow.pl
BIP: www.krakow.psse.alte.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny: Adam Jędrzejczyk

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania określone w ustawie z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851).

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zapewnia on realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1. Higieny środowiska.
2. Higieny pracy w zakładach pracy,
3. Higieny radiacyjnej,
4. Higieny procesów nauczania i wychowania,
5. Higieny wypoczynku i rekreacji,
6. Zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
7. Higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób (realizacja programów: eliminacji odry i różyczki, eradykacji poliomyelitis, nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą „Sentinel”), w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie realizuje te zadania sprawując zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny oraz prowadząc działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska poprzez:
1. Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
2. Opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;
3. Ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
4. Wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
5. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia;
6. Planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa;
7. Nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach;
8. Udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych;
9. Kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:
1. Uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
2. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz owych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;
3. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;
4. Inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:
1. Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
2. Pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
3. Udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
4. Ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Adresy, telefony, faksy:

ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie – Dyrektor
tel. 12-644-09-35
fax: 12-684-39-99

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
tel. 12-644-09-35, fax: 12-684-39-99

Oddział higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków
tel. 12-411-95-33, 12-417-24-24, 12-411-01-38
fax: 12-412-20-05

Oddział Epidemiologii
tel. 12-644-91-33
fax: 12-684-40-34

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 12-644-91-33, fax: 12-684-39-99

Oddział Higieny Pracy
tel. 12-644-91-33
fax: 12-684-39-99

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
tel./fax: 12-412-34-41

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel./fax 12-430-69-91

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie – Dyrektor
tel. 12-430-70-69
fax:12 430-69-96

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
tel. 12-430-70-69, fax: 12-430-69-96

Główny Księgowy
tel. 12-430-70-22 fax: 12-430-69-96

Sekcja Organizacyjno-Prawna
tel. 12-430-70-46, fax. 12-430-69-96

Główny Specjalista ds.Systemu Jakości
tel. 12-430-70-46, fax. 12-430-69-96

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
tel. 12-430-70-46, fax 12-684-39-99

Sekcja Spraw Pracowniczych
tel. 12-430-70-46, fax. 12-430-69-96

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
tel. 12-430-70-46, fax.12-430-69-96

Kraków – Balice
Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II
tel. 12-639-30-97 fax. 12-639-30-97

Archiwum

 

   
   

Menu


13°C
odczuwalne 13°C
Duże zachmurzenie

Dzisiaj:
16°C / 8°C
jutro czwartek piątek
14° / 7° 16° / 6° 22° / 10°

KONCERT_PLEBISCYT 

Bal Niepodległościowy 

baner_razem_blisko_krakowa

Rejestr_logo

 Kraina_OZA_logo

logoOWB_poziom_350x200

Zapisz się do newslettera