PROGRAM

 

KOREKCJA WAD POSTAWY UCZNIÓW

  UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SKAWINIE W 2013 r.

  

Opracowanie

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie

Kraków marzec 2013 r.

 

WPROWADZENIE

  Program Korekcja wad postawy uczniów uczęszczających  do szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie” w okresie od  kwietnia do listopada 2013 r. jest realizacją art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami/, który mówi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Zasadniczym celem Programu jest skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia w narodowym Funduszu Zdrowia.

Program  został stworzony na bazie dwóch programów zdrowotnych Powiatu Krakowskiego opracowanych   na lata 2005-2006 i 2006-2007 w zakresie korekcji wad postawy,  wdrożonych do realizacji i efektów tych programów. Uzupełnia poprzednie programy, gdyż jest skierowany do dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, oraz na podstawie oceny efektów prowadzonego  programu od września do grudnia w 2008, 2010, 2011 i w  2012 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie.

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm./

 1. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U  z  2008  r., Nr 164, poz. 1027 j. t. z późn. zm./

 

Szczególne znaczenie dla kształtowania regionalnej polityki zdrowotnej na terenie Powiatu Krakowskiego ma:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 j. t. z późn. zm./nakłada na gminy, powiaty i województwa obowiązek opracowania i realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008-2013przyjęta jako dokument przez Radę Powiatu w Krakowie w dniu 28 grudnia 2007 r. W polu aktywności „Rozwój społeczny” wpisano cel strategiczny 8 mówiący o wzmacnianiu działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia a opisano go celami szczegółowymi 8.1 i 8.2.  Cel 8.1 przeciwdziałanie i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych został opisany celem operacyjnym – prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Cel 8.2  rozpowszechnianie wśród mieszkańców zdrowego stylu życia został opisany celem operacyjnym – prowadzenie akcji edukacyjnych i promujących zdrowy styl życia. Wskazane cele i wskaźniki określające osiągnięcie celu /liczba przebadanych osób, liczba prowadzonych akcji, zasięg działania akcji profilaktycznych, akcje edukacyjne, liczba prowadzonych spotkań, liczba publikacji/ przekładają się na zadanie jakim jest  program dotyczący dzieci i młodzieży  uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie.
  • Narodowy Program Zdrowia   na lata 2007-2015.

Za podstawowy cel uznano zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy stanu zdrowia, a tym samym jakości życia Polaków.

Cel   główny   jakim jest „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu” realizowany jest  przez  8 celów strategicznych i 15 celów operacyjnych.

Cel operacyjny 4Zwiększenie aktywności fizycznej ludności powinien realizowany być przez programy uaktywniające społeczeństwo, promocję rekreacyjnej aktywności ruchowej.

Cel operacyjny 8 – Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży zmierza do intensyfikacji działań z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, wdrażanie i systematyczne monitorowanie programów.

Cel operacyjny 12 –„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań rzecz  zdrowia społeczeństwa” realizowany powinien być poprzez opracowanie programów   prozdrowotnych z zaangażowaniem ogółu wspólnoty mieszkańców na szczeblu lokalnym oraz wspieranie tworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz zdrowia.

Cel operacyjny 15 –  Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”

Istotne w tej mierze jest właściwe zaprojektowanie współpracy ze środkami masowego przekazu, co zwiększy skuteczność programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

 • Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 uchwalona

przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLI/527/06 z dnia 30 stycznia

2006 r. Priorytetowym kierunkiem polityki jest rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia w

celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie i realizację

specjalistycznych programów zdrowotnych w tym programów dotyczących opieki nad

matką i dzieckiem.

 • Małopolski Program Ochrony Zdrowia lata 2006-2013. Celem operacyjnym programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez opracowywanie i realizację wieloletnich specjalistycznych programów zdrowotnych.

 

 DIAGNOZA PROJEKTU

 Zagrożenia zdrowotne

Wśród problemów zdrowotnych występujących u dzieci i młodzieży szkolnej, zdiagnozowanych przez lekarzy, największy odsetek w roku szkolnym 2005/2006 stanowiły:

 • Zaburzenia statyki ciała – 24,6%
 • Wady i choroby narządu wzroku – 14,3%
 • Zaburzenia w rozwoju somatycznym – 13,2 %
 • Nieprawidłowości stomatologiczne – 12.2 %
 • Przewlekłe choroby układu oddechowego – 7,5%
 • Przewlekłe choroby jamy nosowo-gardłowej – 3%

 

Przedstawiona diagnoza problemu zagrożeń w środowisku fizycznym jak i zagrożeń zdrowotnych stanowi podstawę  do podjęcia decyzji jaką jest realizacja programu zdrowotnego , w którym po badaniach przesiewowych wprowadza się formę terapii, do której należą zajęcia korekcyjne w wodzie, zajęcia korekcyjne na sali gimnastycznej, zabiegi ciepłolecznicze.

 

CEL PROGRAMU   

1. Skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do podjęcia działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

2. Edukacja w zakresie profilaktyki schorzeń kręgosłupa w postaci spotkań z rodzicami, omówienia wyników badań, uświadomienia zagrożeń i konsekwencji rozpoznanych wad jak również zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na rozwój wad (np. częste zwolnienia
z zajęć WF dzieci przez rodziców) jak również przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania prawidłowych postaw uczniów, wzmocnienie ich aktywności ruchowej.

 

 1. Wdrożenie systemu korekty wad postawy zapobiegającego powstawaniu zmian chorobowych zmuszających do podjęcia leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia poprzez zapewnienie zajęć korekcyjnych w wodzie na basenie i zajęć korekcyjnych na sali gimnastycznej.

 

 1. Założenia ogólne programu

Przedmiotem programu jest wdrożenie programu zdrowotnego w zakresie korekcji wad postawy uczniów uczęszczających do szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie. Wiedzę na temat zagrożeń uzyskano z już zrealizowanych w latach 2005-2006 i  2006-2007 programów dotyczących badania wad postawy i korekcji wad wśród uczniów klas pierwszych gimnazjów z Powiatu Krakowskiego, jak również na podstawie realizacji programu w roku 2008, 2010,2011 i w 2012.

Program składa się z dwóch części:

 • przesiewowych badaniach wad postawy uczniów
 • zajęć korekcyjnych:

a/ realizowanych w wodzie na  basenie

b/ realizowanych w salach gimnastycznych

c/ zabiegach ciepłoleczniczych

Wykonawca programu będzie zobowiązany do realizacji edukacyjno-prewencyjnej części programu, jak również do opracowania projektu materiałów służących edukacji, promocji zachowań służących eliminacji niewłaściwych postaw ciała. 

 

Całościowy koszt programu

 Na program zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 33 000zł..

 

I. Przesiewowe badania  wad postawy uczniów

Adresaci badań

Program adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Szacunkowa liczba uczniów biorących udział w programie   wynosi 80- 90 osób.

Tryb zapraszania do programu

Do programu będą kierowane dzieci, których rodzice wstępnie wyrazili zgodę na udział w programie. Wiedzę na temat programu rodzice zdobędą w trakcie realizowanych spotkań na terenie szkoły z wykonawcą programu. Do obowiązków dyrektora będzie należało zebranie zgody od rodziców na udział w programie.  

 

Miejsce przeprowadzania badań

Badania będą przeprowadzone na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.

Czas realizacji

Kwiecień-listopad 2013 r.

 Sposób finansowania

Środki finansowe zastrzeżone w budżecie Powiatu Krakowskiego określone na podstawie szacunkowej wartości badania jednego dziecka. Szacunkowa wartość badania jednego dziecka to kwota w granicach 30-35 zł..

Wykonawca programu

Zakład Opieki Zdrowotnej  wpisany do rejestru ZOZ posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie specjalistki z rehabilitacji, który zostanie wybrany w postępowaniu konkursowym, w trybie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz.1027 j. t. z późn. zmianami). Realizator programu powinien zatrudniać lekarza specjalistę II stopnia z rehabilitacji i posiadającego doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych. Zakład musi mieć swoją siedzibę na terenie powiatu krakowskiego lub miasta Krakowa aby w razie potrzeby przeprowadzić specjalistyczną konsultację lekarską w ramach własnego kontraktu z NFZ.

Harmonogram działań

Badania będą przeprowadzane na terenie   Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorem szkoły, w miejscu wskazanym przez dyrektora po uzyskaniu zgody od rodziców na wykonywanie badań. Wykonawca programu jest zobowiązany do współpracy z pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania ucznia.

Koszt projektu

Koszt projektu to wartość jednostkowa badania jednego dziecka  pomnożona przez ilość dzieci biorących udział w programie łącznie z działaniami edukacyjno-informacyjnymi /wydana ulotka zawierająca informacje o zagrożeniach zdrowotnych/.

 Cel działań

Określenie występowania wad postawy uczniów uczęszczających Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.

 Cel szczegółowy

 • Określenie liczby uczniów z wadami postawy,
 • Określenie rodzaju wady postawy,
 • Zakwalifikowanie danego ucznia w zależności od stwierdzonej wady do korekcji wady lub do dalszego postępowania medycznego,
 • Rozpoznanie skali problemu w zakresie wady.

Opis działań

 1. Badania przesiewowe

 •   Uzyskanie zgody od rodzica /opiekuna prawnego/ na uczestnictwo w programie.
  • Wykonanie badań przesiewowych.   Badania muszą być wykonane przez specjalistę   lekarza rehabilitacji /lub osobę  z co najmniej z tytułem mgr  rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii/.
  • Do zebrania informacji o stanie zdrowia ucznia w zakresie objętym programem służyć będzie Karta Profilaktycznego Badania Ucznia opracowana przez wykonawcę programu, zakładana w dwóch egzemplarzach, jedna dla prowadzącego badania, jedna dla rodziców badanego ucznia. W Indywidualnej Karcie Profilaktycznego Badania Ucznia zostaną wpisane zalecenia specjalisty lekarza rehabilitacji  w zakresie dalszego postępowania medycznego.

2. Działania edukacyjno-informacyjne

 • Istotnym elementem programu zmierzającym do  poprawy stosunkowo niskiego stanu wiedzy w zakresie profilaktyki wad  postawy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli jest przeprowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych. Na zorganizowanych spotkaniach z rodzicami i nauczycielami szczegółowo omówione będą wyniki badań i postawionej diagnozy, zostaną uświadomione zagrożenia i konsekwencje rozpoznanych wad. Skrót informacji o zagrożeniach należy umieścić w ulotkach informacyjnych.
 • Rozpropagowanie i nagłośnienie idei programu.

II. Zajęcia  korekcyjne

a/ realizowane na  basenie,

b/ realizowane na sali gimnastycznej,

c/ zabiegi ciepłolecznicze.

 

Uzasadnienie do prowadzenia zajęć korekcyjnych.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że stwierdzona w I etapie programu   progresja wad postawy nie może być korygowana przez funkcjonujący system świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych gdyż nie przewiduje on finansowania wykrywania wad postawy i profilaktyki w tym zakresie.

Z tego faktu wynika konieczność  finansowania przez inne podmioty niż NFZ, badań skreeningowych i organizacji różnych form terapii. Jedną z form terapii jest prowadzenie  zajęć korekcyjnych w wodzie   na basenie ora zajęć korekcyjnych na sali gimnastycznej.

Głównym celem zajęć korekcyjnych jest   wdrożenie nawyku przyjmowania  prawidłowej postawy ciała poprzez przygotowanie szerokiego asortymentu ćwiczeń ogólnorozwojowych  , wzmacniających cały pancerz mięśni posturalnych oraz likwidowanie przykurczy mięsni , wiązadeł i ścięgien. Struktura i treści poszczególnych zajęć są dostosowywane do możliwości uczniów i występującej u nich wady postawy ciała.

Należy zaznaczyć, że o skuteczności pływania w korygowaniu wad postawy przekonani są niemal wszyscy lekarze.

Cel działań:

 • Wdrożenie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała co ma zapobiec    powstawaniu zmian chorobowych zmuszających do podjęcia leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia,
 • Zmniejszenie   częstości występowania wad postawy uczniów.

Cele  szczegółowe:

 • Korekta istniejących zaburzeń statyki ciała.
 • Poprawa ogólnej sprawności ruchowej.
 • Zapewnienie prawidłowego rozwoju aparatu mięśniowego, stabilizującego układ kostno-stawowy.
 • Zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów i ich rodziców/opiekunów w zakresie wad postawy oraz odpowiedzialności za stan sylwetki.
 • Poprawa wydolności oddechowej.

 

Adresaci projektu

Działania skierowane są do dzieci i młodzieży uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie, którzy uczestniczyli w   skreeningowych badaniach wad postawy I etapu programu i u których stwierdzono odchylenia od stanu prawidłowego.

Tryb zapraszania do programu

Wyboru dzieci do programu korekcyjnego dokona wykonawca programu na podstawie uzyskanych wyników badań przesiewowych z pierwszego etapu programu. Skierowane dzieci do drugiego etapu programu będą musiały posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w programie.

Miejsce realizacji

Basen  położony najbliżej   Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie,   którego  uczniami są dzieci z wykrytą wadą postawy, zdiagnozowaną w I etapie programu  oraz sala gimnastyczna   Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.

Czas realizacji

Od kwietnia do listopada  2013 r.

Sposób finansowania

Środki finansowe zastrzeżone w budżecie Powiatu Krakowskiego określone na podstawie:

 • szacunkowej  wartości zajęć profilaktycznych na basenie jednego dziecka,
 • odrębnie szacunkowej wartości zajęć na sali gimnastycznej połączonych z   zabiegami ciepłoleczniczymi    w stosunku do jednego dziecka.

Wykonawca programu

Zakład Opieki Zdrowotnej  wpisany do rejestru ZOZ posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie specjalistki z rehabilitacji, który zostanie wybrany w postępowaniu konkursowym, w trybie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz.1027 j. t. z późn. zmianami). Realizator programu powinien zatrudniać lekarza specjalistę   z rehabilitacji i posiadającego doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych.

Harmonogram działań

 1. Zostaną zorganizowane  zajęcia na basenie, których realizacja  przebiegać będą  w terminach ustalonych pomiędzy wykonawcą programu a dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Przez wykonawcę programu utworzone  zostaną grupy terapeutyczne składające się z grupy do 10 osób, każde zajęcia w wodzie będą trwały 45 minut.
 2. Zostaną zorganizowane   zajęcia korekcyjne na sali gimnastycznej, które będą prowadzone w grupach 8-10 osób. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut.

Zabiegi relaksacyjno-nagrzewające /okłady żelowe/ są zabiegami przygotowującymi dziecko do zajęć korekcyjnych na sali gimnastycznej. Zabiegi będą wykonywane u wszystkich dzieci biorących udział w zajęciach na sali gimnastycznej. 

Koszty projektu

Koszty projektu  zostaną określone po  przeprowadzeniu  konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w trybie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U z 2008 r. Nr 164, poz.1027 j. t. z późn. zmianami/.

 

Na koszty projektu składają się:

1. Cena za przesiewowe badanie wad postawy uczniów:

 • Cena 1 badania jednego dziecka
 • Działania edukacyjno-informacyjne /ulotki/

2. Cena całkowita  zajęć na basenie jednego dziecka:

3. Cena całkowita zajęć na sali gimnastycznej jednego dziecka połączona z  ceną

jednych zabiegów relaksacyjno-nagrzewających /okłady żelowe/

Monitorowanie i ewaluacja

Ocena skuteczności podjętych działań w programie będzie dokonana na podstawie :

 1. oceny zgłaszalności do programu poprzez analizę obiektywnej wartości zainteresowania ze strony rodziców  prowadzonym programem, wyrażonej stosunkiem ilości dzieci , których rodzice nie wyrazili zgody na uczestnictwo w programie do całej populacji objętej programem,
 2. oceny jakości świadczeń / badania przesiewowe i działania korygujące/ poprzez badania ankietowe skierowane do rodziców, dyrektorów szkół,
 3. oceny efektywności  programu analizy odpowiedzi na ankietę która  zostanie przeprowadzona po zakończeniu całości programu diagnostycznego i terapeutycznego.  Pytania będą skonstruowane w ten sposób aby uzyskać odpowiedź na takie kwestie jak:
  • czy wcześniej były podjęte działania diagnostyczne w kierunku wykrycia wad postawy ,
  • ocena podjętych działań diagnostycznych ( czy potwierdzona została na specjalistycznej konsultacji lekarskiej wstępna diagnoza z badania skreeningowego),
  • oceny celów działania programu  /stan przed rozpoczęciem programu i stan po jego zakończeniu/,
  • ocena podjętych działań edukacyjnych,
  • analiza wpływu programu na podjęcia działań w kierunku dalszego leczenia   rozpoznanych wad postawy i schorzeń kręgosłupa.

 

Realizator programu jest zobowiązany po zakończeniu programu do sporządzenia sprawozdania i oceny realizacji i skuteczności podejmowanych działań korekcyjnych.