Lp. Nazwa stowarzyszenia Siedziba Forma działalności
1 Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie 32-070 Czernichów  1 Promocja działalności szkoły, integracja szkoły
2 Towarzystwo Społeczne im. Franciszka Stefczyka 32-070 Czernichów 1 Kultura, edukacja, współpraca z władzami samorządowymi
3 Stowarzyszenie Dom Ludowy 32-125 Wawrzeńczyce 160 Prowadzenie działalności rek. turystycznej.
4 Igołomskie Stowarzyszenie Producentów Warzyw Igołomia Upowszechnianie nowoczesnej metody produkcji warzyw
5 Komitet Inicjatyw Społecznych Racławice Upowszechnianie samorządności, prace społeczne, kultura, sport
6 Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga 32-010 Kocmyrzów
Wysiołek Luborzycki 83
Działalność społ. –kulturalnej.,Kształtowanie  osobowości członków, pomoc społeczna
7 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej 32-065 Krzeszowice
ul. Krakowska 30
Praca nad rozwojem Krzeszowic, ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kulturowych
8 Stowarzyszenie Otwórzmy przed nimi życie 32-065 Krzeszowice
ul. Kościuszki 43
Pomoc  dzieciom niepełnosprawnym i chorym
9 Stowarzyszenie Gimnastyczne „Sokół” 32-065 Krzeszowice
ul. Targowa 29/12
Szerzenie kultury fizycznej, podnoszenie poziomu zdrowotnego i etycznego
10 Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej 32-065 Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 4
Interwencyjna pomoc osobom, rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej
11 Stowarzyszenie ZENKASI 32-065 Krzeszowice
ul. Parkowa 8
Realizowanie i propagowanie koncepcji artystycznych Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik
12 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki

LIKWIDACJA

13 Gminne Porozumienie Samorządowe 32-065 Krzeszowice
pl. F. Kulczyckiego 1
Praca na rzecz wzmocnienia roli samorządu terytorialnego
14 Towarzystwo Przyjaciół Mogilan Budynek GOK
ul. Grodzka 1
32-031 Mogilany
Aktywizacja kulturalna i społeczno – gospodarcza społeczeństwa Mogilan
15 Towarzystwo Opieki nad Bezdomnymi Kotami  Lusina 12
30-698 Kraków
Stworzenie warunków dożywotniego bytowania dla bezdomnych kotów
16 Stowarzyszenie Nowina 32-031 Mogilany
ul. Zakopiańska 101
Wspieranie rozwoju modlitwy i formacji chrześcijańskiej
17 Stowarzyszenie Gazyfikacji Skały 32-043 Skała Rynek 29 Gazyfikacja miasta Skała
18 Towarzystwo Winiarskie 32-047 Ojców Ojców 45 Odrodzenie tradycji uprawy winorośli, popularyzacja wiedzy o uprawie winorośli
19 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział w Ojcowie
32-047 Ojców 15 Inf. turyst., biuro obsługi, handel pamiątkami
20 Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 32-050 Skawina
ul. Mickiewicza 23/16
Gromadzenie przedmiotów kultury materialnej, dokumentów, fotografii, propagowanie  zbiorów przez wystawę „Historyczne dzieje Skawiny”
21 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ 32-050 Skawina ul. Słoneczna 11a/19 Organizacja kultury fizycznej w społeczeństwie, prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej
22 Klub Abstynenta „ALAM” 32-050 Skawina
ul. Żwirki i Wigury 23
Szerzenie kultury niepicia alkoholu  i uświadamianie zagrożenia jakie niesie za sobą jego nadużywanie
23 Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast 32-050 Skawina
ul. Rynek 2
Wspieranie, utrwalanie i rozwijanie przyjacielskich kontaktów z miastami, szczególnie z miastami partnerskimi miasta Skawina
24 Stowarzyszenie Braci Polskich 32-050 Skawina
ul. Słoneczna 15/17
Wszechstronne propagowanie idei Braci Polskich
25 Stowarzyszenie Przyjaciół Radziszowa Szkoła Podst. Radziszów Na rzecz kultury i ochrony środowiska
26 Skawińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości 32-050 Skawina
ul. Konstytucji 3 –go Maja 2
Ochrona prywatnej własności i tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju prywatnej przedsiębiorczości
27 Społeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji 32-260 Słomniki
ul. Kolejowa 36
Szerzenie idei oczyszczalni ścieków i kanalizacji wśród społeczeństwa miasta i gminy Słomniki
28 Stowarzyszenie Społecznej Aktywności 32-098 Wężerów
Smroków 52
Inicjowanie społecznej aktywności  mieszkańców wsi
29 Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców 32-090 Słomniki
ul. Kościuszki 6
Obrona interesów przedsiębiorców Miasta i Gminy Słomniki
30 Stowarzyszenie Sułoszowskie Forum Rozwoju 32-045 Sułoszowa I Służenie mieszkańcom Gminy Sułoszowa oraz propagowanie ekologii i walorów środowiska
31 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Świątniki Górne 32-040 Świątniki Górne nr 223 Rozwój i umocnienie mieszkańców gminy Świątniki
32 Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Wielkiej Wsi 32-089 Wielka Wieś Wspieranie zadań statutowych szkoły
33 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Wojciecha i MB Bolesnej
32-085 Modlnica
Kształtowanie osobowości członków organizowanie odczytów, sympozjów, pielgrzymek
34 Stowarzyszenie Folklorystyczno – Ekologiczne „JURA”  Przy Szkole Podstawowej im. Por. Olka ps .Gołąb Kobylany  93
32-082 Bolechowice
Prezentacja folkloru polskiego w kraju i za granicą
35 Stowarzyszenie Ekoturystyki Gminy Zabierzów 32-082 Bolechowice 48 Dbałość  o rozwój i umacnianie przedsiębiorczości mieszkańców regionu gminy Zabierzów
36 Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Doradztwa i Przedsiębiorczości „AGROASPEKT” Karniowice
32-082 Bolechowice
Rozwój doradztwa technologicznego w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej
37 Towarzystwo Przyjaciół Starożytności Karpackich i Jurajskich 32-080 Zabierzów
ul. Leśna 26
Ochrona dziedzictwa kulturowego Karpat i Jury Krakowskiej
38 Małopolskie Towarzystwo Hodowców Trzody Chlewnej 32-080 Zabierzów
ul. Cmentarna 6
Wszechstronny rozwój hodowli trzody chlewnej
39 Towarzystwo Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 32-080 Zabierzów
ul. Szkolna 59
Szkoła Podstawowa
Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
40 Stowarzyszenie Wdrażania Samorządności wśród Społeczności Lokalnych 32-080 Zabierzów
ul. Krakowska 47
Wdrażanie idei samorządności, upowszechnianie wiedzy o samorządzie lokalnym
41 Małopolskie Towarzystwo Hodowców Bydła 32-080 Zabierzów
ul. Cmentarna 2
Wszechstronny rozwój hodowli bydła oraz reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim członków
42 Stowarzyszenie Społecznej Telefonizacji miejscowości Bibice Bibice 388 Przygotowanie przedsięwzięcia telefonizacji miejscowości Bibice
43 Stowarzyszenie Prasy Samorządowej Zielonki Pomoc w urynkowieniu prasy samorządowej
44 Regionalne Towarzystwo Gospodarcze  Korzkiew
32-087 Zielonki
brak dokładnego adresu
Rozwój i umacnianie przedsiębiorczości mieszkańców regionu Zielonki i gmin sąsiednich
45 Społeczny Komitet Gazyfikacji 32-090 Słomniki
os. Świerczewskiego 4
Sprawowanie patronatu nad budową i rozwojem gazyfikacji w mieście
46 Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Słomnikach 32-090 Słomniki
os. Świerczewskiego 2
Rozbudowa Szkoły  Podstawowej w Słomnikach poprzez dobudowanie dodatkowego  skrzydła, budowa pływalni
47 Towarzystwo Strzeleckie przy Ojcowskim Parku Narodowym 32-047 Ojców 9 Pielęgnowanie tradycji strzeleckich ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa  myśliwsko – sportowego
48 Ruch Obrony Dziedzictwa Narodowego „Rodzina” Libertów 49
30-443 Kraków
Praca nad wzmocnieniem roli rodziny
49 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 32-048 Jerzmanowice 371 B Szeroka działalność w zakresie samopomocy społecznej
50 Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice 32-048 Jerzmanowice 79 Rozwój i umacnianie przedsiębiorczości mieszkańców regionu
51 Towarzystwo Przyjaciół Boczku 32-031 Mogilany
ul. św. Bartłomieja Apostoła 15
Podtrzymywanie więzi towarzyskich, międzyrodzinnych, kultywowanie polskich tradycji
52 Stowarzyszenie Porozumienie dla Gminy Zabierzów 32-080 Zabierzów
ul. Krakowska 175
 Inicjowanie, wspieranie i rozwijanie działań sprzyjających rozwojowi gminy Zabierzów
53 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Kochanów
32-064 Rudawa
Inicjowanie, wspieranie, utrwalanie działań sprzyjających rozwojowi sołectwa Kochanów i gminy Zabierzów
54 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Libertowa i Brzyczyny Libertów
ul. Jana Pawła II 43
Działalność w zakresie kultury, oświaty,  wych. fizycznego, sportu
55 Stowarzyszenie Internetowy Świat Dzieciom Ul. Krzyżowa 46
32-080 Zabierzów
Ułatwienie dostępu do nowoczesnych metod zdobywania wiedzy
56 Stowarzyszenie Sprawiedliwych 32-091 Michałowice I Niesienie pomocy ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, niewidomym
57 Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 32-050 Skawina
ul. Słoneczna 19/43
Ograniczenie uciążliwości największych źródeł zanieczyszczenia
58 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Wsi „Otwarty Dom” Goszcza  116
32-010 Kocmyrzów
Tworzenie aktywnej społeczności lokalnej na wsi
59 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zielonki 32-087 Zielonki
ul. Kanadyjska 30
Wielostronne propagowanie rozwiązań pro- ekologicznych
60 Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych 32-040 Świątniki Górne
ul. K. Brzuchnalskiego 5
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
61  Oświatowe Towarzystwo Integracyjne Radwanowice 1
32-064 Rudawa
Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych
62 Chrześcijański Ośrodek Kultury im. Św. Faustyny 32-050 Skawina
ul. Marii Curie Skłodowskiej 12
Dbałość o rozwój kultury polskiej
63 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki
Rozwijanie i propagowanie  wszelkich form samoorganizacji  społeczności Gminy Zielonki
64 Świątnickie Stowarzyszenie „RAZEM” 32-040 Świątniki Górne
ul. Targowa 10
Promocja Miasta i Gminy Świątniki Górne
65 Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Skawina 32-050 Skawinaul. Tyniecka 40 Zwiększenie realnego udziału mieszkańców Gminy we władzach samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
66 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Kruszynki” 32- 050 Skawinaul. Ks. Troski 17 Zapewnienie każdej osobie niepełnosprawnej umysłowo lub fizycznie pełni praw
67 Stowarzyszenie Grupa Producencka Mleka LIKWIDACJA
68 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach Owczary 125
32-088 Przybysławice
Działanie na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
69 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czernichów LIKWIDACJA
70 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach Więckowice 1
32-082 Bolechowice
Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
71 Stowarzyszenie  Ziemia Zabierzowska 32-080 Zabierzów
ul. Krakowska 39
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz podejmowanie działań  sprzyjających rozwojowi Gminy Zabierzów
72 Towarzystwo Pamięci Gen. J. Hallera i Hallerczyków Jurczyce 25
32-052 Radziszów
Upowszechnianie w społeczeństwie Gen. J. Hallera i Hallerczyków
73 Iwanowickie Stowarzyszenie Edukacji Poskwitów 92
32-095 Iwanowice
Pobudzanie aktywności społeczno –kulturalnej  społeczności lokalnych w gminie Iwanowice
74 Stowarzyszenie „Dar Żywności” 32-050 Skawina
ul. Rynek 12
Działalność charytatywna, a w szczególności pozyskiwanie żywności i jej rozdział wśród potrzebujących
75 Stowarzyszenie Budowy Kanalizacji we wsiach : Bolechowice, Kobylany,Więckowice 32-082 Bolechowice
ul. Spokojna 3
Inicjowanie,wspieranie i utrwalanie wszelkich działań sprzyjających poprawie stanu sanitarnego  obszaru Gminy Zabierzów
76 Stowarzyszenie Budowy Kanalizacji we wsiach : Aleksandrowice, Brzoskwinia, Burów 32-083 Balice
ul. Szkolna 29
Inicjowanie, wspieranie, utrwalanie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających poprawie stanu sanitarnego  obszaru Gminy Zabierzów
77 Stowarzyszenie Inicjatyw  Samorządowych 32-050 Skawina
ul. Tyniecka 3
Pobudzanie aktywności społeczno –gospodarczej społeczności lokalnych
78 Stowarzyszenie Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” 32-050 Skawina
ul. Słoneczna 6 skryt. poczt. 84
Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków  do wszechstronnego duchowego,intelektualnego, społecznego i fizycznego rozwoju
79 „Dla Szkoły w Tenczynku” Zespół Szkół
32-067 Tenczynek
Wspieranie zadań statutowych szkoły
80 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 1w Skawinie 32-040 Skawina
ul. Korabnicka 19
Wspieranie dążeń szkoły do doskonalenia jej funkcjonowania
81 Stowarzyszenie Budowy Kanalizacji we wsiach Brzezinka, Młynka, Niegoszowice, Nielepie , Rudawa. 32 064 Rudawa 101 Inicjowanie, wspieranie, utrwalanie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających poprawie obszaru Gminy Zabierzów
82 Stowarzyszenie Kobiet  32-070 Czernichów Przeginia  Narodowa Reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno – zawodowej kobiet i ich rodzin
83 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Zachariaszowska, Górna Wieś, Garlica Duchowna, Garliczka, Michałowice III Wola Zachariaszowska 105
32-087 Zielonki
Działanie na rzecz rozwoju edukacji służących miejscowej społeczności
84 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego 32-061 Rybna
Czułówek 85
Realizacja projektu „Małej Szkoły”
85 Stowarzyszenie Dla Rozwoju i Integracji Gminy Mogilany  „Wspólnie Łatwiej” Zespól Szkół  im. Jana Pawła II Gaj 345
30-032 Mogilany
Działalność na rzecz kompleksowego rozwoju Gminy Mogilany dla dobra jej mieszkańców oraz sąsiadujących z nią gmin
86 Stowarzyszenie Nasza Gmina Zabierzów 32-086 Balice
ul. Krakowska 168
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań  sprzyjających rozwojowi  Gminy Zabierzów
87 Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „ZACHARIASZ” 32-087 Zielonki
Wola Zachariaszowska 115
Umożliwienie rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
88 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Placówek Oświatowych  Oświatowych w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 1
32-050 Skawina
Dbałość o rozwój Zespołu Placówek Oświatowych
89 Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów 32-087 Zielonki
ul. Fiołkowa 19
Promocja młodych polskich muzycznych  i młodych artystów innych dziedzin sztuki
90 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno 32-067 Tenczynek
Rudno 228
Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego,kulturalnego i gospodarczego wsi Rudno
91 Stowarzyszenie Konsultantów na rzecz Rozwoju Lokalnego i Przedsiębiorczości Społecznej w Libertowie 30-444 Kraków
ul. Jana Pawła II nr 98 Libertów
Promowanie zrównoważonego rozwoju, łączącego efektywność Ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorców      prywatnych i publicznych
92 Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Batowicach Batowice 1
32-086 Węgrzce
Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej
93 Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Oświaty w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce LIKWIDACJA Udzielanie wszechstronnej pomocy w realizacji zadań placówek oświatowych z terenu gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
94 Porozumienie Podkrakowskie Urząd Gminy
32-080 Zabierzów
ul. Szkolna 2
Inicjowanie, wspieranie, utrwalanie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi powiatowego
95 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Techniczno – Ekonomicznych 32-050 Skawina
ul. Kopernika 13
Gromadzenie środków finansowych zasobów materialnych dla realizacji celów i zadań statutowych
96 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi im. Juliana Tuwima Kłokoczyn 93
32-070 Czernichów
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju wsi
97 Ruch Inicjatyw Lokalnych Samorządne Krzeszowice 32-065 Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 232
Pobudzanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju Gminy Krzeszowice
98 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Słomniki 32-090 Słomniki
ul. Kościuszki 64
Propagowanie i wspieranie idei rozwoju samorządu terytorialnego i innych samorządów
99 Stowarzyszenie Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich 32-126 Igołomia 21 Rozwój kultury na wsi oraz wspomaganie organizacji działających na rzecz kultury
100 Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu 32-090 Słomniki
Smroków 44 a
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju : społecznego, kulturalnego o gospodarczego wsi Smroków
101 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wsi Filipowskiej Wola Filipowska 300
32-085 Krzeszowice
Działanie na rzecz rozwoju wsi Wola Filipowska
102 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich LIKWIDACJA
103 Stowarzyszenie„ Nasz Radziszów” 32-052 Radziszów
ul. Jana Pawła II 7
Inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi Radziszowa
104 Gminne Forum Samorządowe 31-072 Czernichów 2 Inicjowanie, wspieranie, utrwalanie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi  Gminy Czernichów .
105 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice 32-070 Czernichów
Wołowice 156
Budowa kanalizacji we  wsi Wołowice, działalność-kulturalna
106 Porozumienie na rzecz Mieszkańców Gminy Wielka Wieś 32-089 Wielka Wieś Wierzchowie 52 Wszechstronny rozwój Gminy Wielka Wieś
107 Stowarzyszenie Edukacja dla Europy 32-031 Mogilany
Gaj 71
Propagowanie nowych sposobów nauczania z wykorzystaniem komputera i szerokiego dostępu  do Internetu
108 Towarzystwo Przyjaciół Kamienia 32-071 Kamień 24 Działanie na rzecz promocji i rozwoju wsi, poprawy życia mieszkańców
109 Stowarzyszenie Domy z tej Ziemi 30-399 Kraków
ul. Zientary 1
Propagowanie budownictwu glinianemu
110 Stowarzyszenie Budowy Kanalizacji we wsi Zagacie 32-070 Czernichów
Zagacie 45
Inicjowanie, wspieranie, utrwalanie i rozwijanie działań sprzyjających poprawie stanu sanitarnego obszary Gminy Czernichów
111 Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Rozwoju Grębynic i Korzkwi 32-088 Przebysławice Grębynice 11 Wspieranie inicjatyw społecznych w miejscowościach Grębynice i Korzkiew
112 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubią” 32-091 Michałowice I 101 Działalność kulturalno –społ., oświatowa, pomoc społeczna, integracja lokalnego społeczeństwa
113 Stowarzyszenie Rodziców Przy Szkole w Wołowicach 32-070 Wołowice 10 Dbałość o rozwój szkoły w uczących się w niej dzieci
114 Towarzystwo Społeczno – Kulturalne RAZEM  w Siedlcu 32-065 Siedlec  5 Podniesienie poziomu etyki w wychowaniu młodzieży
115 Stowarzyszenie Przyjaciół Przegini Duchownej 32-061 Rybna
Przeginia Duchowna 35
Podejmowanie, wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia społeczności
116 Stowarzyszenie Irackich Demokratów zamieszkałych w Polsce 32-085 Modlnica Tomaszowice 30 Integrowanie osób pochodzenia irackiego zamieszkałych na terenie Polski
117 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów 32-060 Liszki
Czułów 188/1
Integracja  całej społeczności wsi Czułów
118 Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej 32-063 Krzeszowice 3 Czerna 110 Pomoc osobom chorym psychicznie
119 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych osiedla Żbik 32-065 Krzeszowice
ul. Osiedle Żbik 2
Działanie na rzecz rozwoju osiedla Żbik
120 Polskie Centrum Aluminium 32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 19
Promowanie polskiego przemysłu aluminiowego
121 Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa 32-047 Ojców 15 Współudział w ochronie środowiska naturalnego Ojcowa i Ojcowskiego Parku Narodowego
123 Związek Monarchistów „Cracovia” Wielkie Księstwo Krakowskie 32-095 Iwanowice
Iwanowice Włościańskie 98
Prowadzenie działalności propagandowej i szkoleniowej w zakresie historii Polski oraz roli Kościoła – Rzymsko – Katolickiego
124 Stowarzyszenie Galseid 32-083 Balice
ul. Krakowska 1
Działalność naukowa techniczno – organizacyjna, oświatowa i dot. rolnictwa, ochrony środowiska, ekonomii, medycyny elektrotechniki , informatyki
125 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży SZANSA w Wysiołku  Luborzyckim 32-010 Kocmyrzów
Wysiółek  Luborzycki 116
Wyrównywa-nie szans życiowych dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
126 Stowarzyszenie Rozstaje: U Zbiegu Kultur i Tradycji 32-060 Liszki
ul. Ks. Baścika 13
Propagowanie idei integracji społeczności lokalnych i budowanie jej identyfikacji w oparciu o rodzimą kulturę
127 Stowarzyszenie Horyzont 32-084 Morawica
Chrosna 150
Działalność na rzecz rozwoju wsi
128 Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Międzynarodowej Gminy Zabierzów 32-080 Zabierzów
ul. Szkolna 2
Wspieranie społecznej aktywności ,szczególnie mieszkańców Gminy Zabierzów
129 Stowarzyszenie Szydłówka 39-200 Modlnica 264 Wspieranie lokalnych inicjatyw samorządowych.
130 Stowarzyszenie Wolnościowe AKTYW 32-065 Krzeszowice
ul. Targowa 3/3
Kształtowanie postaw obywatelskich wśród ludzi, pomoc w zdobywaniu wiedzy
131 Stowarzyszenie Koncesjonerów Renault Trucks LIKWIDACJA
132 Krakowski Klub Samochodowy„Jura Moto Sport” ul. Kolejowa 38
32-080 Zabierzów
Organizacja i popularyzacja sportu
133 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „IKAR” 32-070 Czernichów 27 Poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
134 Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Polanowicach 32-090 Słomniki
Polanowice  39 C
Propagowanie idei rozwoju samorządu lokalnego
135 Stowarzyszenie Miłośników Kolei 32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 28/13
Popularyzowanie zainteresowań z zakresu kolejnictwa
136 Stowarzyszenie „Nasze Miasto, Nasza Gmina” 32-050 Skawina
ul. 29 – Listopada 28/37
Zbudowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie
137 Stowarzyszenie Obrony Autonomii Samorządu Terytorialnego 32-040 Świątniki Górne
ul. Fr. Bielewicza 4 4
Wszechstronne propagowanie zasad prawno – ustrojowych samorządu terytorialnego
138 Stowarzyszenie Wspierania Szkół Wiejskich 32-060 Liszki
Budzyń 84
Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci ze środowisk wiejskich
139 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice 32-065 Krzeszowice Paczółtowice 2 – Szkoła Podstawowa Wspieranie rozwoju : społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Paczółtowice
140 Stowarzyszenie Przyjaciół Skały 32-043 Skała
ul. Ojcowska 11
Integracja lokalnego środowiska, aktywny udział w życiu kulturalno – społecznym
141 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Zdrowia – Edukacja i Zdrowie  w Gaju 32-031 Mogilany
ul. Szkolna 73
Rozwijanie i propagowanie zadań służących : pomocy społecznej, ochronie i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych , nauce, edukacji, oświacie
142 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica 32-090 Wielka Wieś Będkowice 110 Wspieranie rozwoju ; społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Będkowice
143 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne WIĘZI Filipowice 612
32-065 Krzeszowice
Wspieranie rozwoju społecznego i kulturalnego wsi Filipowice
144 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów Szkoła Podstaw.
32-126 Igołomia
Tropiszów 212
Rozwój społeczny,kulturalny i gospodarczy wsi Tropiszów
145 Stowarzyszenie Opieki nad zabytkami w Skale ul. Olkuska 3
32-043 Skala
Troska i opieka nad zabytkami kultury
146 Stowarzyszenie Przyjaciół Świńczowa Świńczów 53
32-043 Skała
Integracja środowiska lokalnego
147 Ochotnicza Straż Pożarna w Czernichowie 32-070 Czernichów 299 Akcja ratownicza
148 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Opiekuńczych BARKA w Krzeszowicach ul. Rynek 4/6
32-065 Krzeszowice
Wspieranie rozwoju społecznego, oświatowego i kulturalnego
149 Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble Bębło 85
32-089 Wielka Wieś
Akcja ratownicza
150 Stowarzyszenie„OPTIMUM” 32-091 Michałowice I 341 Rozwój gospodarczy
151 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Promocji, Kultury, Oświaty Ostoja 32-087 Zielonki
ul. Trojanowska 4
Rozwój , promocja, kultura oświataGminy Zielonki
152 Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „Kuźnia” 32- 083 Balice
ul. Os. Parkowe 14/1
Wyrównywanie szans w zakresie edukacji dzieci i młodzieży wymagającej pomocy.
153 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Arka” Gaj ul. Zadziele 43
32-031 Mogilany
Pomoc osobom bezrobotnym w przystosowaniu do potrzeb rynku pracy,Rozwój gminy Mogilany
154 Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” 32-061 Rybna 166
gm. Czernichów
Inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi gminy Czernichów
155 Stowarzyszenie Ostoja Karniowice 32-082 Bolechowice  Karniowice
ul. XXXV Lecia 10
Wspieranie zadań statut. Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach
156 Korona Północnego Krakowa 32-086 Węgrzce
Bibice Rynek 2
Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich : Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów Luborzyca, Igołomia – Wawrzeńczyce
157 Stowarzyszeni Samorządni 32-082 Bolechowice Karniowice 62 Działanie na rzecz rozwoju Gminy Zabierzów
158 Czernichów w Unii Europejskiej LIKWIDACJA
159 Towarzystwo Wędkarskie w Kopance 32-050 Skawina
Kopanka 127
Organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji
160 Małopolskie Towarzystwo Kolekcjonerskie 32-050 Skawina
ul. Sadowa 17 A
Zrzeszenie osób zainteresowaniach kolekcjonerskich
161 Stowarzyszenie Perspektywa Ściejowice 186
32-060 Liszki
Działanie na rzecz rozwoju wsi Ściejowice
162 Stowarzyszenie Jaśkowice Nasza Przyszłość Jaśkowice 8
32-051 Wielkie Drogi
Inicjowanie, wspieranie i rozwijanie działań sprzyjających rozwojowi Jaśkowic
163 Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych  „Natura”  Karniowice Os. XXX – lecia PRL 9
32-082 Bolechowice
Reprezentowanie interesów producentów, przetwórców i dystrybutorów produktów ekologicznych
164 Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Nawojowa Góra 110
32-065 Krzeszowice
Działanie na rzecz rozwoju i promocji  województwa małopolskiego
165 Stowarzyszenie Altruistów
z Pozowic
Pozowice 170
32-051 Wielkie Drogi
Wspieranie społecznej aktywności obywateli
166 Kółko Rolnicze w Odwiślu Odwiśle 79
32-126 Igołomia
Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych
167 Krakowski Teatr Tańca GRUPA boso Rząska Os. N Stoku 16
30-199 Rząska
Propagowanie twórczości artystycznej tanecznej, teatralnej.
168 Stowarzyszenie Forum Mieszkańców Miasta  i Gminy Skawina 32-050 Skawina
ul. Ogrody 31
Rozwój miasta i gminy Skawina
169 Stowarzyszenie Galicja dla Europy  32-087 Zielonki
ul. Galicyjska 5
Budowanie dialogu międzykulturowego, współpracy między narodami i państwami
170 Grall Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci Modlniczka 205
32-085 Modlnica
Stworzenie i prowadzenie Centrum Integracyjnego dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
171 Stowarzyszenie  Wspierania Aktywności Lokalnej Stręgoborzyce
32-125 Wawrzeńczyce
Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
172 Stowarzyszenie Sukces Jeziorzany 74
32-060 Liszki
Działanie na rzecz rozwoju wsi Jeziorzany
173 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Człowiek Człowiekowi 32-080 Zabierzów
ul. Kolejowa 7
Wszechstronny rozwój osoby ludzkiej  -rozwój duchowy, moralny kulturalny, społeczny, intelektualny i ekonomiczny
174 Krzeszowickie Stowarzyszenie Kobiet Problemami Onkologicznymi Amazonka 32-065 Krzeszowice
ul. Daszyńskiego 1
Promowanie aktywnego spędzania czasu , udzielanie pomocy  kobietom będącym w trudnej sytuacji materialnej
175 Stowarzyszenie Handlu, Rzemiosła i Usług Miasta i Gminy  Skała 32-043 Skała
ul. Olkuska 12
Integracja środowisk kupieckich i handlowych oraz drobnej wytwórczości
176 Klub Jeździecki Facimiech Facimiech 1
32-051 Wielkie Drogi  gm.Skawina
Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie  działalności jeździeckiej
177 Stowarzyszenie Rozwoju Szczyglic INTEGRACJA Szczyglice
ul. Sportowa 38
32-083 Balice Dom Ludowy
Dbanie o rozwój społeczeństwa szczególnie młodzieży
178 Stowarzyszenie Odnowa Wsi Morawica Aleksandrowice 100/8
32-084 Morawica
Wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
179 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Czajowic Czajowice 131
32-089 Wielka Wieś
Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego
180 Stowarzyszenie im. Karłowicza 32-087 Bibice
ul. Kościuszki 75
Poznawanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury narodowej
181 Stowarzyszenie Artystyczno – Medialne Art. – Media1 32-052 Skawina
ul. Ogrody 8
Działalność naukowo – tech,. popularyzacja nowych technologii muzycznych, technicznych, medialnych , audiowizualnych
182 Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt 32-052 Skawina
ul. Poniatowskiego 2/2
Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
183 Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki  32-091 Michałowice
ul. Banasiówka 2
przekaz bezpieczne sposoby użytkowania artykułów pirotechnicznych
184 Wspólnota Gminy Zabierzów 32-080 Zabierzów
ul. Szkolna 2
Działanie na rzecz dobra mieszkańców gminy Zabierzów  oraz troska o dynamiczny rozwój gminy
185 Stowarzyszenie „Białe Orły” Bosutów Bosutów 27
32-086 Węgrzce
Gmina Zielonki
Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych
186 StowarzyszenieHomini Et Terrae 32-080 Zabierzów
ul. Kolejowa 38
Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska
187 Stowarzyszenie Mazureczek Czubrowice 89
32-049 Przeginia
Gm. Jerzmanowice – Przeginia
Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży
188 Krakowskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „Barrabanda” Przeniesione do Urzędu Miasta Krakowa
189 Stowarzyszenie ASF Piekary 2
32-060 Liszki
Wspieranie projektów edukacyjnych, wolontariatu międzynarodowego
190 Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Lisieckiej Piekary 24
32-060 Liszki
Działanie na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej  ziemi lisieckiej
191 Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej i Kosmetologii VIDA ul. Winnicka 38
32-082 Bolechowice
Gm. Zielonki
Szkolenie lekarzy i kosmetologów w kraju i za granicą
192 Stowarzyszenie Miłośników Cedronu Wola Radziszowska 590
32-053 Skawina
Ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych doliny rzeki Cedron
193 Nasz Cholerzyn Cholerzyn 240
32-090 Słomniki
Polepszenie jakości życia mieszkańców wsi Cholerzyn
194 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Samorządności  i Demokracji lokalnej Rynek ul. Rynek 7
32-065 Krzeszowice
Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie podnoszenia poziomu świadczonych usług i wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania , angażowania mieszkańców do aktywnego współdziałania z samorządem i innymi organizacjami
195 Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika :Nasza Dolina: Prądnik Korzkiewski
32-089 Wielka Wieś 23
Prowadzenie działań mających na celu integrację i rozwój lokalnej społeczności
196 Stowarzyszenie Podgórki w Skawinie ul. Podgórki 22
32-065 Skawina
Aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw warzywnych na własne potrzeby na działkach w ogrodzie
197 Stowarzyszenie „Ratuj Teczyn” 32-065 Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 274
Organizowanie i wypełnianie społecznej opieki nad zabytkami
198 Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych Quartetis Nowa Góra 469
32-065 Krzeszowice
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju sportowo – turystycznego
199 Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia Grabie 92
32-053 Radziszów
Wspieranie aktywności obywateli
200 Tradycyjny oddział c i K  Regimentu Artylerii Fortecznej No. Barona von beschi – Twierdza Kraków  32-087 Zielonki
ul. Do Fortu 8
Kultywowanie tradycji żołnierzy służących w Mahrisch – Galizisch , opieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi
201 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zabierzowie Uśmiech ul. Szkolna 50
32-080 Zabierzów
Wzmacnianie podstaw organizacyjno – ekonomicznych i prawnych dla pożądanych inicjatyw pedagogiczno – wychowawczych
202 Stowarzyszenie Podkrakowskie ul. Tyniecka 34
32-050 Skawina
Przedmiotem działalności : sport, produkcja mebli, wytwarzanie energii elektrycznej ….
203 Stowarzyszenie Przyjaciół Nielepic Nasze Nielepice Nielepice 155
32-064 Nielepice
Inicjowanie ,wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających  wszechstronnemu rozwojowi Nielepice i miny Zabierzów
204 Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego Pl. Fr. Kulczyckiego 1
32-065 Krzeszowice
Integrowanie środowisk pszczelarskich  oraz propagowanie pszczelarstwa
205 Stowarzyszenie Smardzowice 32-077 Smardzowice Nr 1  Gm. Skała Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw lokalnych
206 Stowarzyszenie Korzkiew Korzkiew 3
32-088 Przybysławice
Niesienie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej
207 Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowicach Wilczkowice 32-091 Michałowice
208 Stowarzyszenie Osiedla Parkowego ul. Kanadyjska 23 c
32-087 Zielonki
Wspieranie mieszkańców Osiedla Parkowego  w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi ich współwłasność
209 Stowarzyszenie Carpatica Buków  189
32-031 Mogilany
Efektywna ochrona dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk
210 Stowarzyszenie Famili Cup Kopanka 133
32-050  Skawina
Promowanie aktywnego stylu życia i sportu rodzinnego
211 Ponad codziennością Filipowice 555
32-065 Krzeszowice
Rozwój i promocja kultury i sztuki
212 Stowarzyszenie Rozwoju Proces 30-199 Rząska
ul. Kolejowa 9
Podniesienie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia w zakresie kompetencji trenerskich
213 Stowarzyszenie Przyjazne Piekary Piekary  328
32-080 Liszki
Realizacja postulatów mieszkańców dot. poprawy infrastruktury wsi Piekary
214 Stowarzyszenie Obserwator Gminy Zabierzów ul. Gazowa 9
32-080 Zabierzów
Ochrona środowiska, popularyzacja idei ochrony środowiska
215 Stowarzyszenie Odnowa Wsi Aleksandrowice 100/8
32-084 Morawica
Działanie na rzecz obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem  potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
216 Stowarzyszenie Best Friends LIKWIDACJA
217 Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego BSORW 29-go Listopada 9
32-050 Skawina
Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi
218 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów – Luborzyca „Kolibaby” w Luborzycy Prusy 77
32-010 Kocmyrzów
Działalność kulturalno – oświatowa  wspierająca inicjatywy lokalne
219 Stowarzyszenie Razem łatwiej Miękinia 198
32-065 Krzeszowice
Wspieranie, upowszechniania i kultywowanie rozwoju
220 Stowarzyszenie Moje Zielonki 32-087 Zielonki
Zielone Jary 42
Integrowanie społeczności lokalnej
221 Stowarzyszenie Między Wisłą a Skawinką Kopanka 62
32-050 Skawina
Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej służącej jej rozwojowi
222 Stowarzyszenie Ziemi Krzęcińskiej Krzęcin 301
32-051 Wielkie Drogi
Wspieranie rozwoju demokracji na szczeblu rodzinnym
223 Stowarzyszenie Bractwa Świętego Jakuba Apostoła Starszego Parafia Św. Apostoła Więcławie Stare 20
32-091 Michałowice
Podejmowanie działań wspomagających i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do powstania, odtworzenia oraz sprawowania opieki na drogami pielgrzymkowymi do św. Jakuba z Composteli
224 Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Pełna chata” Więcławie Stare 50
32-091 Michałowice
Działanie na rzecz wspomagania w wychowywaniu i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
225 Stowarzyszenie Pomocy Rottweilerom ROTT.PL Rybna
gm. Czernichów
Organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń, konkursów Wydawanie pism, biuletynów, książek
226 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku  Tęcza Marzeń 32-067 Tenczynek
ul. Wł. Reymonta 3Gm. Krzeszowice
Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego
227 Stowarzyszenie  Valkiria 32-080 Zabierzów
ul. Śląska 334 E
Upowszechnianie i uwspółcześnianie w atrakcyjnej dla odbiorcy formie polskiej i europejskiej historii i kultury
228 Kółko Rolnicze w Szczepanowicach Szczepanowie 15
32-090 Słomniki
Reprezentowanie potrzeb oraz interesów zawodowych i społecznych rolników
229 Stowarzyszenie Skawina Jutra ul. Korabnicka 5a
32-050 Skawina
Wszechstronny rozwój miasta i gminy Skawina
230 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Kobra w Ratajowie Ratajów 38 B
32-090 Słomniki
Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej
231 Stowarzyszenie Osiedla Słoneczne Błonia w Węgrzcach Węgrzce C 11 /41
32-086 Węgrzcegm. Zielonki
Wspieranie mieszkańców Osiedla Słoneczne Błonia w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność
232 Stowarzyszenie „Radośni” w Piekarach 32-084 Morawica
Morawica 42 gm. Liszki
Utrzymanie i poszerzanie kontaktów absolwentów w ramach swoich klas
233 Małopolska Morawica 32-084 Morawica
Morawica 42 gm. Liszki
Aktywizowanie i integracja społeczności i lokalnych służące rozwojowi wsi
234 Polska Organizacja Obrony Bezrobotnych i Ubogich LIKWIDACJA
235 Stowarzyszenie Auen Connect w Wierzchowiu Wierzchowie 83
32-089 Wielka Wieś
Stworzenie międzynarodowej sieci współpracy gospodarczej, społecznej z publicznymi i prywatnymi partnerami
236 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Miejscowości Czerna w Czernej Czerna 18
32-065 Krzeszowice
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju : społecznego, kulturalnego szkoły i gospodarczego wsi Czerna
237 Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Daj nadzieję ul. Jana Pawła II  7
32-052 Radziszów
gm. Skawina
Działalność na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w zakresie : wychowania, edukacji, nauczania oraz upośledzenia
238 Stowarzyszenie Techniczne 32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 10
Propagowanie społecznie użytecznego wykorzystania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju
239 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wieniawie Raciborowice 104
32-091 Michałowice
Tworzenie warunków dla umożliwienia bieżącej działalności Orkiestry  Wieniawa z Raciborowic
240 Stowarzyszenie „Zielone światło dla Wrząsowic” Wrząsowice 439
32-040 Świątniki Górne
Organizowanie  i integrowanie środowiska lokalnego mieszkańców Wrząsowic i Świątniki Górne
241 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Cianowic Cianowice 183 A
32-043 Skała
Rozwijanie  oraz propagowanie inicjatyw lokalnych i sąsiednich sołectw
242 Stowarzyszenie „InUp”W Krzeszowicach ul. Długa 8/54
32-065 Krzeszowice
Inicjowanie, wspieranie i rozwój partnerstwa lokalnego
243 Stowarzyszenie Luborzycka Orkiestra z Tradycjami Kosynierzy w Wilkowie  Wilków 24
32-010 Kocmyrzów
Wspieranie działalności Orkiestry Dętej
244 Stowarzyszenie Dobranowice Wczoraj – Dziś – Jutro Dobranowice 68
32-125 Wawrzeńczyce
Działalność kulturalna
245 Prawicowy Blok Samorządowy w Skawinie Rynek 12
32-050 Skawina
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej
246 Ochotnicza Straż Pożarna Dom Strażaka Złotniki
32-126 Igołomia – Wawrzeńczyce
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
247 Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu Goszcza 8
32-010 Kocmyrzów
Animowanie społecznej aktywności kulturalnej
248 Ochotnicza  Straż Pożarna w Jaśkowicach Jaśkowice 18
32-051 Wielkie Drogi
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
249 Stowarzyszenie Dziecięce Marzeniaw Maciejowicach Maciejowice 134
32-010 Kocmyrzów
Wyrównywanie  szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi poprzez pobudzenie aspiracji poznawczych
250 Ochotnicza Straż Pożarna w Przegini Duchownej Przeginia Duchowna Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
251 Jurajski Stowarzyszenie Gospodarcze Gminy Iwanowice Iwanowice Włościańskie 99  32-095 Iwanowice Inicjowanie i opiniowanie koncepcji rozwoju gospodarczego
252 Stowarzyszenie Odnowa Wsi Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 160 Proponowanie, wspieranie i realizacja różnego rodzaju inicjatyw społecznych
253 Ochotnicza Straż Pożarna w Mnikowie Mników 32-084 Morawica Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
254 Stowarzyszenie Nadzieja Michałowice ul. Jana Pawła II 2
32-091 Michałowice
Krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna
255 Ochotnicza Straż Pożarna w Kopance ul. Kopanka 173
32-050 Skawina
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
256 Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach  Więcławice
32-091 Michałowice
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
257 Stowarzyszenie Miłośników Teatru DRAMA w Skale ul. Stoki 41
32-043 Skała
Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej
258 Stowarzyszenie Familia  w Gołuchowicach LIKWIDACJA
259 Stowarzyszenie Perła Pękowic ul. Ojcowska 13
Pękowice
32-087 Zielonki
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
260 Towarzystwo Kulturalno – Sportowe w Słomnikach ul. Wolności 4
32-090 Słomniki
Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej
261 Stowarzyszenie Integracji, Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kultury Doliny Rudawy ul. Kmity 26
32-080 Zabierzów
Integracja, ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego gminy Zabierzów
262 Stowarzyszenie Miłośników Hokeja w Skawinie ul. Szkolna 4/.2
32-050 Skawina
Popularyzacja i rozwój hokeja na lodzie
263 Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy 32-084 Morawica 182
Gmina Liszki
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
264 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach ul. Św. Floriana
32-052 Krzeszowice
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
265 Stowarzyszenie Tradycja w Gaju ul. Akacjowa 32
32-031 Mogilany
Rozwój i promocja rękodzieła
266 Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Słoneczne Błonia w Węgrzcach Przeniesione do 22/10
267 Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowicach Olszowice 191
32-040 Świątniki Górne
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
268 Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego 32-065 Krzeszowice
Pl. Fr. Kulczyckiego 1
Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa , a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
269 Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian” 32-065 Krzeszowice
ul. Długa 10 m. 140
Udzielanie wszechstronnej pomocy i doradztwa z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt ozdobnych
270 Nasze Łuczyce 32-010 Kocmyrzów
Łuczyce 116
Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej
271 Szkoła Marzeń w Radziszowie Radziszów
Gmina Skawina
Wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ZSP w Radziszowie
272 Apetyt Na Życie 32-080 Zabierzów
ul. Szkolna 2
Niesienie pomocy chorym z dysfunkcją  układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem osób na leczeniu żywieniowym
273 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich na rzecz  rozwoju wsi Dubie i okolic 32-064 Rudawa
Dubie 63
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju : społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Dubie
274 Ceramika bez granic 32-080 Zabierzów
ul. Rodziny Poganów 1
Wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych w dziedzinie ceramiki
275 Aktywny Budzyń 32-060 Liszki
Budzyń 63
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju : społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Budzyń
276 Pro Memoria – Dla Pamięci w Więcławicach Dworskich Pielgrzymowice
Ul. Tatrzańska 111
32-091 Michałowice
Promowanie zainteresowania historią, tematyką społeczno – gospodarczą i ekonomiczną mieszkańców kraju
277 Stowarzyszenie Korzkiew Korzkiew 3
32-088 Przybysławice
Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
278 Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi 32-051 Wielkie Drogi
Wielkie Drogi 136
Tworzenie wizji przyszłości Wielkich Dróg i promocja tej miejscowości
279 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Białym Kościele 30-089 Wielka Wieś
Biały Kościół
ul. Krakowska 172
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego
280 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Rączna 32-060 Liszki
Rączna 560
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
281 Budujemy Nadzieję 32-050 Skawina
ul. Konstytucji 3-go Maja 15
Opracowywanie i realizacja programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej
282 Stowarzyszenie Lepszy Baczyn 32-084 Morawica
Baczyn 40
Wspieranie wszechstronnego rozwoju sołectwa Baczyn
283 Ochotnicza Straż Pożarna „Przyjaciół Św. Floriana „ w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 106
32-050 Skawina
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
284 Stowarzyszenie T.Z. Szczodrkowice 32-040 Skała
Szczodrkowice
Ul. Krowoderskich Zuchów 19 /65
Działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej
285 Stowarzyszenie Wokół Rybnej Rybna 770
32-061 Rybna
Pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej
286 Nasza Szkoła, Nasze Dzieci w Dobranowicach Dobranowice 67
32-125 Igołomia – Wawrzeńczyce
Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Dobranowicach z Oddziałem
287 Stowarzyszenie Krzeszowickie Towarzystwo –Pszczelnicze „Barć Rudno 184
32-067 Tenczynek
Gmina Krzeszowice
Działanie na rzecz integrowania środowiska pszczelarskiego
288 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem dla Szkoły” w Iwanowicach Iwanowice 98
32-095 Iwanowice
Wspomaganie rozwoju Gminy Iwanowice
289 Stowarzyszenie „Wspólnie dla Edukacji Czubrowice 85
32-049 Przeginia
Działanie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Edukacji Narodowej w Czubrowicach
290 Skawińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Seniorek” wSkawinie ul. Głowackiego 7
32-050 Skawina
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz pielęgnowanie polskości na terenie Miasta i Gminy Skawina
291 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sąspów Sąspów 205 a
32-048 Jerzmanowice
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Sąspów
292 OSP Przyjaciół św. Floriana w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 106
32-050 Skawina
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
293 Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”w Krzeszowicach 32-065 Krzeszowice
ul. Armii Krajowej 8/10
Poszerzanie i pogłębianie wiedzy w szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych
294 Iwanowickie Stowarzyszenie Oświatowe w Iwanowicach Włościańskich 32-095 Iwanowice
Iwanowice Włościańskie 98
Wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej
295 Jurajskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Iwanowicach Włościańskich 32-095 Iwanowice 99 Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia
296 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy” w Luborzycy 32-010 Luborzyca 138 gmina Kocmyrzów – Luborzyca Rozwój Orkiestry Dętej Kosynierzy z Luborzycy
297 Stowarzyszenie Wolontariuszy Program Międzykulturowe Global  CitizensPolska w Piekarach Piekary 2
32-060 Liszki
Działalność na rzecz edukacji młodzieży
298 Ochotnicza Straż Pożarna w Gaju Gaj Gmina Mogilany Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
299 Stowarzyszenie Programu Międzykulturowe Global Citizens Polska Piekary 2
32-060 Liszki
Działalność na rzecz edukacji i wychowania
300 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Oświatowych w Widomej Widoma 51
32-095 Iwanowice
Aktywizowanie i integracja środowiska lokalnego
301 Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic w Bibicach Bibice Rynek 5
32-087 Zielonki
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego
302 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Muzyki Niedźwiadek w Niedżwiedziu Niedźwiedź 20
32-090 Słomniki
Wspieranie i wspomaganie działalności  i rozwoju orkiestry dętej Krakus z Niedżwiedzia
303 Stowarzyszenie Vitare w Zabierzowie ul. Krakowska 259 B
32-080 Zabierzów
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
304 Krakowskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Barrabanda w Rudawie Proces likwidacji
305 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Białym Kościele „Pozytywka” ul. Krakowska 172
32-089 Biały Kościół
Gmina Wielka Wieś
Wyrównywanie  szans edukacyjnych i młodzieży ze środowiska wiejskiego
306 Stowarzyszenie Kongregacja Camino Polonia w Więcławicach Starych Więcławie Stare 20
32-091 Michałowice
Działanie w celu oznakowania oraz późniejszego sprawowania opieki nad drogami pielgrzymkowymi do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela
307 Stowarzyszenie „Piękne Anioły” w Niedźwiedziu Niedźwiedź 151 B
32-090 Słomniki
Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży
308 Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Fiskus” w Balicach Ul. Jurajska 63
31-323 Balice
Gmina Zabierzów
Prowadzenie działalności  na rzecz działalności i rozwoju ogrodu działkowego „Fiskus” w Balicach
309 Stowarzyszenie Działkowców „Wichrowe Wzgórza”w Tenczynku Tenczynek
32-065 Krzeszowice
Propaguje wśród społeczeństwa ideę ogrodnictwa
310 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrężnicy Ostrężnica 308
32-065 Krzeszowice
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
311 Stowarzyszenie Obrony Praw Obywatelskich i Wolności Słowa w Świątnikach Górnych ul. Różana 15
32-040 Świątniki Górne
Upowszechnianie i i ochrona wolności i praw człowieka
312 Stowarzyszenie Dorzecza Sanki w Sance Sanka 266
32-067 Tenczynek
Gmina Krzeszowice
Kultywowanie tradycji lokalnych oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osiągnięciach i planowanych zamierzeniach
313 Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew w Januszowicach 32-088 Januszowice 54 Gmina Zielonki Organizacja i promowanie wydarzeń o charakterze artystycznym, oświatowym
314 Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany ul. Zakopiańska 101
32-031 Mogilany
Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Mogilany
315 Stowarzyszenie Instytut Strumiłły Księżniczki
32-091 Michałowice
Upowszechnianie wiedzy o działaniach, wartościach i dziedzictwie Tadeusza Strumiłły, patrona Stowarzyszenia
316 Ochotnicza Straż Pożarna w Rząsce ul. Słoneczna 18
30-199 Kraków
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
317 Stowarzyszenie Dobro Powraca 32-070 Czernichów 204 Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej
318  Stowarzyszenie Kryspinów 32-060 Liszki 112 Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego wsi Kryspinów
319 Orkiestra Deta „Ton” w Goszczy 32-010 Luborzyca 8 Utrzymanie tradycji orkiestry dętej w Goszczy
320 Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnie Górnym 32-125 Wawrzeńczyce
Rudno Górne
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
321 Stowarzyszenie „Pokochajmy muzykę” 32-065 Krzeszowice
ul. J.Dolińskiego 10/1
30-198 Kraków
Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta Krzeszowice
322 Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Modlnicy 32-085 Modlnica
ul. Św. Wojciecha 60
323 Stowarzyszenie Juvenils – z młodzieńczą siła Zelczyna 88
32- 051 Wielkie Drogi
Zaktywizowanie młodzieży
324 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Iwanowice 32-095 Iwanowice 63D Wszechstronny rozwój gminy Iwanowice
325 Stowarzyszenie Użytkowników Rodzinnego Ogrody Działkowego „Malwa” w Balicach LIKWIDACJA
326 Małopolska Manufaktura SztukiW Więckowicach ul. Kasztanowa 5
32-082 Bolechowice
Propagowanie kultury wysokiej w oparciu o ideę integracji i syntezy sztuk,
327 Motor Klub Black Seven Kraków Krasiniec Stary 65
32-095 Iwanowice
Realizacja i propagowanie inicjatyw, postaw i działań  sprzyjających turystyce motocyklowej
328 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Żwirki i Wigury 17
32-050 Skawina
Utrzymanie i rozwijanie łączności  pomiędzy LO   a jego wychowankami
329 Stowarzyszenie FORUM SZTUKI 32-065 Krzeszowice
ul. Wężyka 7
Wspieranie rozwoju i upowszechniania twórczości artystycznej
330 Stowarzyszenie Liszki TV 32-060 Liszki
Kaszów 505
Działanie na rzecz rzetelnej informacji mieszkańców gminy Liszki na temat spraw ich dot.
331 Stowarzyszenie Szansa 32-085 Modlnica
ul. Lesna 36
Propagowanie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych
332 Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Wiarus” w Balicach 82-083 Balice
ul. Przemysłowa 44
Propagowanie idei ogrodnictwa działkowego
333 Stowarzyszenie Działkowców Skałki” w Tenczynku 32-087 Tenczynek b/n  Propagowanie idei ogrodnictwa działkowego
334 Stowarzyszenie Działkowców „Tenczynek Wola C” Wola Filipowska
Gmina Krzeszowice
Propagowanie idei ogrodnictwa działkowego
335 Klucz do muzyki ul. K. Bruchnalskiego 35
32-040 Świątniki Górne
Wspieranie Rady Rodziców uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych
336 Stowarzyszenie Działkowców „Kwitnące Ogrody” w Skawinie ul. Działkowców 8
32-050 Skawina
Propagowanie idei ogrodnictwa działkowego
337 Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia 32-043 Skała
ul. Przechodnia 2
Prowadzenie działalności społecznie użyteczności w zakresie ochrony i promocji zdrowia
338 Ochotnicza Straż Pożarna w Rzozowie Rzozów 400
32-052 Radziszów
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
339 StowarzyszenieAndegaweński Poczet Najemny 32-086 Węgrzce ul. A2 m.4 Promocja historii i kultury, w szczególności okresu średniowiecza
340 Stowarzyszenie Krzysiek Pomaga Pomagać Ściejowice 176
32-060 Liszki
Działanie na rzecz rehabilitacji i integracji społecznej osób chorych i niepełnosprawnych
341 Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Mogilany Ul. Słoneczna 7
32-031 Mogilany
Popularyzowanie wiedzy na temat zasad organizacji, edukacji i ochrony zdrowia
342 Stowarzyszenie Wspierania Oświaty NASZA SZKOŁA Kacice 80
32-090 Słomniki
Rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej
343 Stowarzyszenie na rzecz przyjaźni polsko-koreańskiej „ĆINGU” UL. Warszawska 62
32-091 Michałowice
Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów integracji między społeczeństwami
344 Stowarzyszenie Antykwariuszy, Kolekcjonerów i Manszardów Ul. Armii Krajowej 5/20
32-065 Krzeszowice
Podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, popularyzatorskim, organizacyjnym na rzecz rozwoju historii i ochrony dóbr kultury
345 Stowarzyszenie Konary Konary 235
32-031 Mogilany
Rozbudowa zainteresowania regionem, i  stanem środowiska regionalnego.
346 Stowarzyszenie Nasz Frywałd Frywałd 109
32-087 Tenczynek
Zintegrowanie działań instytucji publicznych i osób prawnych na rzecz sołectwa Frywałd
347 Małopolskie Stowarzyszenie przedsiębiorczości w Michałowicach Pielgrzymowice,
ul. Przymiarki 49
32-091 Michałowice
Przyczynienie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości  w gminie Mogilany
348 Lisieckie Stowarzyszenie im. Jana Kantego 32-060 Liszki 457 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
349 Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej Górze 32-065 Krzeszowice
Ul. Nawoja 100
Podejmowanie działań na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia.
350 Skawińskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Ul. Bukowska 1
32-050 Skawina
Promowanie gminy Skawina, jej dorobku oraz tradycji regionalnych.
351 Radość działania- Stowarzyszenie Pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Świerczewskiego 2
32-090 Słomniki
Rozwijanie i wspieranie zadań edukacyjnych, wychowawczych, sportowych, kulturowych na rzecz młodzieży, nauczycieli oraz społeczności lokalnej
352 Stowarzyszenie ARS YPSILON Ul. Saneczkowa 3
32-087 Zielonki
Popularyzowanie muzyki oraz upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o muzyce.
353 Stowarzyszenie Folklorystyczne KUŹNIA Igołomia 272
32-125 Wawrzeńczyce
Troska o rozwój życia kulturalnego polskiej wsi.
354 Stowarzyszenie Ogrodowe KMITA ul. Białych Brzóz
32-080 Zabierzów
Zaspokajanie wypoczynkowych, rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa.
355 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich POD KWITNĄCĄ JABŁONIĄ Zagórzyce Dworskie 90
32-091 Michałowice
Działalność oświatowa i edukacyjna.
356 Stowarzyszenie Wędkarskie Dęby Ściejowice 137
32-060 Liszki
Propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej.
357 Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Wiarusa 6
32-087 Zielonki
Kreowanie pozytywnego wizerunku województwa małopolskiego i jego promocja.
358 Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Dojazdów” Dojazdów Gmina Kocmyrzów – Luborzyca Prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego
359 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Siedlec ”Integracja” Siedlec 208
32-065 Krzeszowice
Krzewienie wśród mieszkańców wsi Siedlec i okolic troski o sprawy współczesne i przyszły  rozwój
360 Stowarzyszenie Ogrodowe „ Nad Szreniawą” Słomniki Zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych