Zarząd Powiatu Krakowskiego został wybrany w trakcie I sesji V kadencji Rady Powiatu w dniu 28 listopada 2014 roku.                    

Józef Krzyworzeka

Józef Krzyworzeka

Wojciech Pałka

Wojciech Pałka

Wanda Kułaj

Wanda Kułaj

Alicja Wójcik

Alicja Wójcik

Arkadiusz Wrzoszczyk

Arkadiusz Wrzoszczyk

Starostą Krakowskim został Józef Krzyworzeka

Funkcję wicestarosty pełni Wojciech Pałka 

W skład Zarządu Powiatu Krakowskiego wchodzą:

– Wanda Kułaj
– Alicja Wójcik
– Arkadiusz Wrzoszczyk

Funkcję skarbnika pełni Bogumiła Glica

Funkcję sekretarza powiatu pełni Adam Wójcik

 

W celu sprawnego zarządzania Powiatem i wykonywania zadań publicznych ustala się podział zadań, w zakresie których nadzór merytoryczny i kontrolę sprawują Członkowie Zarządu Powiatu w Krakowie w sposób następujący:

Starosta Krakowski – Józef Krzyworzeka: zadania z zakresu gospodarki finansowej, promocji powiatu, kultury, kultury fizycznej i turystyki, gospodarki nieruchomościami, geodezji, kartografii i katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, spraw obywatelskich, ochrony praw konsumenta;

Wicestarosta – Wojciech Pałka: zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia i rynku pracy, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, obronności, komunikacji i transportu, promocji i ochrony zdrowia;

Etatowy Członek Zarządu – Arkadiusz Wrzoszczyk: zadania z zakresu infrastruktury drogowej i edukacji publicznej;

Członek Zarządu – Alicja Wójcik: zadania z zakresu infrastruktury drogowej.