Oświadczenie Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy gmin Czernichów i Liszki na rzecz utworzenia odrębnego komisariatu Policji, obejmującego swym zasięgiem działania terytorium tych gmin.

Rada Powiatu w Krakowie w pełni popiera dążenia gmin Czernichów i Liszki do zmiany dotychczasowej struktury organizacyjnej jednostek Policji obsługujących teren tych gmin, poprzez utworzenie odrębnego komisariatu Policji, obejmującego swym zasięgiem działania ich terytorium.

Wyrażamy przekonanie, że utworzenie jednostki Policji wspólnej dla tych gmin podniesie radykalnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawi skuteczność działania Policji, w szczególności skróci znacznie czas dotarcia funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia i pozwoli racjonalniej gospodarować ich czasem pracy.
Istotnym argumentem przemawiającym za proponowanym przez te gminy rozwiązaniem jest istnienie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Zamiejscowego VIII Wydziału Grodzkiego z siedzibą w Czernichowie, obejmującego swą właściwością gminy Czernichów
i Liszki. Do sądu tego kierowane są sprawy prowadzone przez Komisariaty Policji
w Krzeszowicach i w Zabierzowie wobec mieszkańców obu gmin i innych podmiotów mających na ich terenie swoją siedzibę. Utworzenie wnioskowanej jednostki Policji ułatwiłoby współpracę Policji z Sądem.
Samorządy Gmin Czernichów i Liszki wykazują duże zaangażowanie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa swoich mieszkańców w tym poprzez udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej policji. Zadeklarowały również udzielenie pomocy w przypadku konieczności zapewnienia odpowiedniej siedziby dla nowej jednostki Policji.
Utworzenie nowego komisariatu może być poprzedzone utworzeniem wspólnego dla obu gmin posterunku. Utworzenie takiego posterunku praktycznie nie spowodowałoby wzrostu kosztów funkcjonowania Policji na obszarze powiatu krakowskiego, natomiast znacznie ułatwiłoby obsługę mieszkańców, a krótszy czas dojazdu patroli przyczyni się do pewnych oszczędności
w wydatkach na paliwo.

Oświadczenie Rady Powiatu w Krakowie przekazuje się: Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantowi Głównemu Policji, Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie, Wójtowi Gminy Czernichów, Wójtowi Gminy Liszki.