We wtorek, 21 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkanie otworzył Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, który przywitał członków komisji oraz zaproszonych gości, a następnie przedstawił plan posiedzenia. Spotkanie rozpoczęło omówienie realizacji w 2011 roku programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”, o którym mówił Marian Paszcza, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krakowski” został przyjęty uchwałą Nr XII/107/07 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2007 r. Zgodnie z uchwałą Program realizowany jest w latach 2008 – 2013. Celem głównym programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu krakowskiego oraz wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców i innych osób przebywających na jego terenie oraz skoordynowanie działań organów powiatu, powiatowych służb, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów w celu racjonalnego wykorzystania potencjalnych możliwości realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu, a także stworzenie możliwości ubiegania się o wsparcie środkami zewnętrznymi planowanych działań. W realizacji Programu w roku 2011 uczestniczyły Komenda Powiatowa Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i powiatowe placówki oświatowe

Informacja o realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim przedstawili Dariusz Pocięgiel, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie i Piotr Wojtak, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.
Starosta Józef Krzyworzeka zapoznał członków komisji ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2011.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Gaczoł zapoznał członków komisji z programem działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na rok 2012, omówił działalność ratowniczo – gaśniczą w roku 2011, porównując z latami ubiegłymi. Przedstawił wyremontowane pomieszczenia w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Skawinie (dofinansowanie z budżetu powiatu na modernizację JRG w Skawinie wyniosło 30 000 zł). Przedstawił również planowane inwestycje na rok 2012.
Na zakończenie posiedzenia zatwierdzono plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2012. W posiedzeniu wzięli udział:
Józef Krzyworzeka, starosta krakowski
Piotr Goraj, radny powiatowy
Paweł Kolasa, wiceburmistrz Skawiny
Paweł Knafel, burmistrz Słomnik
Stanisław Gorajczyk, wójt Sułoszowej
Dariusz Pocięgiel, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie
Piotr Wojtak, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie
Ryszard Gaczoł, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
Janusz Niziołek, prokuratura Rejonowego Kraków – Śródmieście Wschód
Leszek Dolny, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli
Rady Powiatu w Krakowie
Marian Paszcza, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Krakowie