Rezolucja Rady Powiatu w Krakowie z dnia 23 lipca 2008r.

skierowana do Pana Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego

Dot. zmiany rozporządzeń Wojewody Małopolskiego w sprawie wyznaczenia wielkości i obszarów aglomeracji w gminach powiatu krakowskiego

W związku z informacjami uzyskanymi z gmin podkrakowskich dotyczących problemów w uzyskaniu środków unijnych z powodu niewłaściwej wielkości aglomeracji, Rada Powiatu w Krakowie zwraca się do Wojewody Małopolskiego z pilną prośbą o weryfikację wielkości aglomeracji w gminach powiatu krakowskiego w formie rozporządzeń w terminie do dnia 20 sierpnia 2008 r. – przed terminem drugiego naboru wniosków o dofinansowanie.

Prośba dotyczy głównie gmin starających się o środki unijne na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie podstawowym wymaganiem jest wielkość aglomeracji powyżej 15 000 RLM, w związku z tym część gmin wystąpiła o zmianę wielkości aglomeracji.

Uprzejmie prosimy o jak najszybsze rozpatrzenie naszej prośby. Weryfikacja wielkości aglomeracji jest niezbędna w przypadku starania się o środki unijne na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej.