Rezolucja Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 lutego 2009r.

Rada Powiatu w Krakowie w imieniu mieszkańców gmin: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia i Sułoszowa zwraca się do Wojewody Małopolskiego o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie karetki specjalistycznej typu S z lekarzem w oddziale VII Jerzmanowice Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Obecna sytuacja uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w tym rejonie systemu ratownictwa medycznego. Dotychczas karetka podstawowa zabezpieczała rejon dwudziestu czterech miejscowości – populacja około 25 tysięcy ludzi. W tym rejonie obsługi pozostaje trasa nr-94 szybkiego ruchu o wyjątkowo dużej wypadkowości. Rejon północnej części powiatu krakowskiego ma bardzo rozległy i zróżnicowany teren geograficznie ze specyficznym mikroklimatem, nagłymi załamaniami pogodowymi. Obecny obszar obsługi ratowniczej karetki specjalistycznej z oddziału IV Skała Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego obejmuje tereny wschodnie graniczące z trasą E-7, od północy graniczy z Powiatem Olkuskim. Dojazd w okolice gmin Wielka Wieś i Jerzmanowice wydłuża się od ponad 30 minut do godziny. Zimą utrudnienia dojazdowe nasilają się szczególnie. Najbliższe oddziały Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego to Krzeszowice i Kraków. Czas dojazdu z tych rejonów dla karetki specjalistycznej również jest odległy. Brak dostępu do lekarza w stanach zagrożenia życia czy porodu stwarza szczególne niebezpieczeństwa w nowej sytuacji dyslokacyjnej dla karetki specjalistycznej. Dodatkowo teren ten w okresie wakacyjnym jest licznie odwiedzany przez turystów krajowych i zagranicznych szczególnie ze względu na bliskość Ojcowskiego Parku Narodowego. W terenie skałek jurajskich popularna w ostatnim okresie jest turystyka wspinaczkowa, co wiąże się ze zwiększoną urazowością i ilością wypadków. Ta sytuacja powoduje zwiększenie potencjalnie potrzebujących pomocy medycznej.

Mając na uwadze sytuację ratownictwa w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym i stosunkowo niewielkie koszty związane z utrzymaniem lekarza w zespole specjalistycznym w stosunku do zespołu podstawowego bez lekarza, a równocześnie zagrożenia życia w przypadku zdarzeń losowych .Rada Powiatu w Krakowie wzywa o pilne podjęcie działań naprawczych mających na celu zmianę tej niekorzystnej sytuacji dla mieszkańców gmin Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia i Sułoszowa, a tym samym zabezpieczenie karetki specjalistycznej w tym oddziale.

Otrzymują :
1. Wojewoda Małopolski
2. Marszałek Województwa Małopolskiego
3. Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
4. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
5. Wójtowie Gmin: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia, Sułoszowa