W środę, 28 marca 2012 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.


6. Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania zadań i gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym za rok 2011.
8. Informacja Starosty dotycząca ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/170/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/110/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/171/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/109/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
12. Podjęcie rezolucji w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam przy udzielaniu koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne.
13. Sprawy bieżące.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad.