W środę, 18 kwietnia 2012 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

6. Informacja dotycząca środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Powiat Krakowski.

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.

24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.

25. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.

27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

28. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dn. 22.05.2002r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 – Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski.

31. Sprawy bieżące.

32. Interpelacje i zapytania radnych.

33. Wnioski i oświadczenia radnych.

34. Zamknięcie obrad.