W środę, 27 czerwca 2012 r. o godz. 11.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2011 r.

– zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2012 r. dotyczącej zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Krakowskiego.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.

– opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 r.

7. Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego w 2011 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2011 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

– zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krakowskiego odnośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krakowskiego za 2011 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Skawinie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutów Domów Pomocy Społecznej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego prowadzenia z Gminami Powiatu Krakowskiego zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

16. Sprawy bieżące.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie obrad.