W środę, 29 sierpnia 2012 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.


5. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynarii.
6. Informacja z działalności Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2012r.
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2012 – 2020 przyjętej Uchwałą Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2012 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków PFRON zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/182/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012 roku zmienionego uchwałą Nr XXI/240/12 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Chrzanów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Krakowie w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Kocmyrzów-Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Skała prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Iwanowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
21. Sprawy bieżące.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zamknięcie obrad.