Starosta Krakowski ogłasza konsultacje

do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2013.

 

Konsultacje będą trwały w okresie od 28.09.  do 05.10.2012 r.

 W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na zamieszczonym poniżej formularzu: 

– na Dzienniku Podawczym Starostwa,  Kraków, al. Słowackiego 20

– drogą elektroniczną na adres: organizacjepozarzadowe@powiat.krakow.pl

lub na adres:  gcieslik@powiat.krakow.pl

 

Tekst projektu programu i pozostałe dokumenty: 

Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 

Treść uchwały

Treść zarządzeniaOgłoszenie o konsultacjach oraz Formularz

 

Cele i planowane działania w wybranych zakresach zadań publicznych 

Załącznik PCPR


Elektroniczny formularz zgłaszania uwag i wniosków:

    Nazwa organizacji (wymagane)

    Imię i nazwisko osoby do kontaktu (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Zgłaszane uwagi i wnioski


    Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie stanowiska w przedmiocie konsultacji: