Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

     Konsultacje będą trwały w okresie od 28.09. do 05.10.2012 r. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

     Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej i stronie BIP Starostwa. Formularz uwag można złożyć również na Dzienniku Podawczym Starostwa, Kraków, al. Słowackiego 20 lub drogą elektroniczną na adres:  organizacjepozarzadowe@powiat.krakow.pl lub gcieslik@powiat.krakow.pl. Tekst projektu programu znajduje się na stronie internetowej w zakładce organizacje pozarządowe i stronie BIP Starostwa.

Więcej informacji pod adresemhttps://powiat.krakow.pl/2012/09/konsultacje-do-projektu-programu-wspolpracy/