W środę, 28 listopada 2012 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego za okres od 1 stycznia 2012 do 10 listopada 2012 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krakowskim na lata 2013 – 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału Środków przypadających w 2012 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/182/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXI/240/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXII/243/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łazach w celu utworzenia Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Skale wchodzącego w Skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi AAC spółki z o.o. według właściwości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krakowskiego.

12. Sprawy bieżące.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad.