W piątek, 28 grudnia 2012 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2013 – 2020.

6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego.

10. Sprawy bieżące.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad.