W poniedziałek, 28 stycznia br. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Wręczenie odznaczenia „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

6. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

7. Sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Rady.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2012 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na uchwałę Rady Powiatu w Krakowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1/1, 1/3, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 153/5, 153/7, 233/1, 233/3, położonych w obr. Sieborowice gm. Michałowice stanowiących własność Powiatu Krakowskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

12. Sprawy bieżące.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad.