Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2013.

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2013 r. do godz. 15.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 marca 2013 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie tel.(12) 632-59-22, e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00.

Więcej informacji: link