Uchwała Nr 58/13
Zarządu Powiatu w Krakowie
z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2013.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Uchwały nr XXV/264/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 oraz art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późń. zm.), Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1.

1. Udziela się dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki podmiotom określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz zadań oraz wysokość dotacji przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określa załącznik_1, a z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki określa załącznik_2.

3. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określa załącznik_3, a z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki określa załącznik_4 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krakowskiemu i Dyrektorowi Biura Promocji i Współpracy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4