Uchwała Nr 92/2013
Zarządu Powiatu w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie akceptacji wyboru realizatora programu zdrowotnego: „Program Profilaktyki Chorób Tarczycy, badania przesiewowe na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2013”

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm./, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala co następuje:

 

 § 1.

Akceptuje się dokonanie w drodze otwartego konkursu ofert wyboru Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o. z siedzibą Krakowie  ul. Prądnicka 50 Ajako realizatora programu zdrowotnego pn.Program Profilaktyki Chorób Tarczycy, badania przesiewowe na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2013” przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 5/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez Powiat Krakowski w 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.