W środę, 29 maja br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p. poż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu krakowskiego.

7. Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2012 roku.

8. Sprawozdanie z realizacji w roku 2012 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2008 – 2013.

9. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kierunków działania Zarządu Powiatu w Krakowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2013 -2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/306/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

15. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

16. Sprawy bieżące.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie obrad.