Lp.           

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

11 czerwca godz. 10.00 –wyjazd ze Starostwa

Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Owczarach w zakresie wydatkowania środków finansowych  na remonty w 2012 r. oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy.

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

25 czerwca godz. 14.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

26 czerwca godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

18 czerwca godz. 12.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

24 czerwca godz. 10.00
(posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół w Krzeszowicach)

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

25 czerwca godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

25 czerwca godz. 9.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

18 czerwca godz. 9.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

25 czerwca godz. 10.30

 

XXXII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 26 czerwca  2013 r. godz. 9.30.

Sesja dot. sprawozdania z wykonania budżetu powiatu krakowskiego za rok 2012.

– Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. – opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu krakowskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

– Informacja o stanie mienia powiatu krakowskiego.

– Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie.