starostwo_slowackiego    W środę, 26 czerwca br. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2012 r.

– zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2013 r. dotyczącej zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2012 r.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

– opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok obrotowy od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

7. Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2012 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

– zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krakowskiego odnośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krakowskiego za 2012 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego prowadzenia z Gminami Powiatu Krakowskiego zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2013 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13. Sprawy bieżące.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zamknięcie obrad.