starostwo_slowackiego     W środę, 28 sierpnia br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

6. Informacja dotycząca pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za okres od września 2012 do sierpnia 2013 oraz wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska dotyczące Powiatu Krakowskiego.

7. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2013r.

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2013 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego” .

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do wydania polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2013 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16. Sprawy bieżące.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie obrad.