starostwo_slowackiego     W środę, 25 września 2013 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Wręczenie aktu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego” ks. Władysławowi Palmowskiemu.

5. Wręczenie aktu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego” Panu dr inż. Krzysztofowi Karczewskiemu.

6. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

7. Sprawozdanie Biura Promocji i Współpracy z realizacji zadań z zakresu promocji Powiatu Krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej w roku 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego przyjętej Uchwałą Nr XXIX/303/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 20 marca 2013 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale poprzez utworzenie Internatu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 -2015” w celu realizacji projektu pn. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 2162K o łącznej długości 5 450 mb w miejscowościach Wężerów i Prandocin”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 -2015” w celu realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2177K (ul.Tyniecka) relacji Ochodza-Kopanka-Skawina na długości 751 mb – na działce ew. nr 533/1 w miejscowości Skawina”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie.

15. Sprawy bieżące.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Zamknięcie obrad.