starostwo_slowackiegoW poniedziałek,  30 grudnia br. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2014 – 2026

6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres kolejnych 3 lat lokalu użytkowego w budynku Filii Starostwa Powiatowego w Skawinie przy ul. Kopernika 13
13. Sprawy bieżące.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad.