Mapka Gmin Powiat Krakowski
Zarząd Powiatu Krakowskiego w dniu 13 lutego 2014 r. przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej oraz powołał skład Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2