indeks
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1491) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Krakowskim. W okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2014 r. przed Powiatową Komisją Lekarską, która została zorganizowana w budynku „ZOZ Ujastek” w Krakowie-Nowej Hucie przy ul. Ujastek 5B stawi się około 1800 mężczyzn i około 25 kobiet.

W roku bieżącym obowiązki stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 1995 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1990- 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1993 – 1994, które zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1990 – 1995 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych lub weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wojewoda Małopolski Zarządzeniem z dnia 28 stycznia 2014 r. powołał Wojewódzkie i Powiatowe Komisje Lekarskie orzekające o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej w 2014 r.

Powiatowa Komisja Lekarska przyjmie dziennie od 30-35 osób. Stawającym przed Komisją zakładana jest ewidencja wojskowa, która przekazywana jest do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie; prowadzone są też badania zdolności do czynnej służby wojskowej i ustalana jest kategoria zdolności. W pierwszym tygodniu działalności Komisji oceniono zdolność 121 młodych mężczyzn.