Konsultacje 2Na podstawie Uchwały Nr 65/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13.03.2014 roku  w sprawie  podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/364/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 listopada 2013 roku:

powołano Zespół Konsultacyjno – Opiniodawczy w składzie:

  1. Pani Alicja Glanowska-Sowa – przedstawiciel – Ogniska Chrześcijańskiego Stowarzyszenia  Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół,
  2. Ks. Piotr Telega – przedstawiciel – Domu Zakonnego Zgromadzenia Sług Miłości CENTRUM DON GUANELLA z siedzibą w Skawinie,
  3. Pan  Grzegorz Sendor – przedstawiciel – Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Batowicach,
  4. Pani Barbara Latała – przedstawiciel – Fundacji im. Św. Brata Alberta w Radwanowicach,
  5. Brat Rafał Stróżyński – przedstawiciel – Zgromadzenia Braci Albertynów – DPS  w Ojcowie.

Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty,  o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać ewentualne uwagi do zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 ( projekt Uchwały Rady Powiatu w Krakowie w sprawie zmiany programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia ) w terminie do dnia  21.03.2014 roku w siedzibie:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, pokój nr 4.

Złożone uwagi przekazane zostaną Zespołowi Konsultacyjno – Opiniodawczemu.

Posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 24.03.2014 roku w siedzibie PCPR w Krakowie, pokój nr 5 godz. 9.30.

Załącznik do ogłoszenia