Mapka Gmin Powiat KrakowskiW środę,  16 kwietnia 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Wręczenie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medali Złotych za długoletnią służbę” dla zasłużonych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach oraz  Starostwa Powiatowego w Krakowie
 4. Przyjęcie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 6. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 7. Informacja dotycząca środków zewnętrznych pozyskiwanych przez powiat krakowski w 2013 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2002r. zmienionej uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 – Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014 przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/364/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 listopada 2013 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.