Starostwo - Słowackiego 20.
W środę,  28 maja 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja dotycząca działalności Placówki Straży Granicznej Kraków-Balice.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwpowodziowej powiatu krakowskiego.
 8. Informacja o zagrożeniach na terenie Powiatu Krakowskiego w 2013 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2008 – 2013.
 10. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Powiatu Krakowskiego, działki nr 171/5, położonej w obr. Maszków gm. Iwanowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Czernichów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.