Starostwo-Słowackiego-20
W środę, 25 czerwca 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, odbędzie się XLIV  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2013 r.

– zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. dotyczącej zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2013 r.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.

– opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok obrotowy od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

7. Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2013 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Krakowskiego Piotra Ćwika.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu w Krakowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu w Krakowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

15. Sprawy bieżące.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Zamknięcie obrad.