Dziecko żebrze w Delhi IndieRzecznik Praw Dziecka minister Michał Michalak wystosował apel o podjęcie wzmożonych działań zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem i zmuszaniem do żebractwa. Zjawisko to, które nasila się zwłaszcza w okresie wakacyjnym, jest szczególną formą przemocy i narusza prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem, określone w art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka. W celu ograniczenia żebractwa wśród dzieci konieczne jest podjęcie ścisłej współpracy Policji z instytucjami administracji państwowej, samorządowej oraz sądami rodzinnymi, albowiem tylko kompleksowe działania dają szanse na skuteczne ograniczenie tego zjawiska.

Opracowano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego WB-III.6321.6.2014 oraz strony www.pawadziecka.pl