Starostwo - Słowackiego 20W środę, 27 sierpnia 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLV  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja dotycząca pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za okres od IX.2013 do VIII.2014.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2014r.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2014 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2011-2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego prowadzenia z Gminami Powiatu Krakowskiego zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Jerzmanowice – Przeginia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Krakowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Iwanowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/414/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28.05.2014 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia województwu małopolskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania drogowego pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełm Śląski z drogą powiatową nr 2186K Tenczynek – Czernichów w miejscowości Przeginia Duchowna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Krakowskiego.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.