SAMSUNG CAMERA PICTURESW czwartek 30 października 2014 roku odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, poświęcone m.in. informacjom na temat stanu bezpieczeństwa w czasie wakacji, podczas pierwszego miesiąca roku szkolnego oraz stanu bieżących przygotowań do okresu zimowego i ferii zimowych. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z propozycjami działań na rok 2015 podmiotów, które realizują program „Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020” oraz zaopiniowali uzupełniający go projekt obejmujący zagadnienia dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zaprezentowany przez ppłk Katarzynę Jurkowską – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach. Ponadto Halina Gociewicz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z uwagi na kończącą się 3-letnią kadencję Komisji Bezpieczeństwa przedstawiła podsumowanie jej działalności w latach 2011-2014.

W trakcie obrad miało miejsce uroczyste wręczenie przez starostę krakowskiego Józefa Krzyworzekę kart przydziału do Formacji Obrony Cywilnej z powierzeniem stanowiska Komendanta, Janowi Banasiowi – zastępcy dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do Drużyny Pobierania Próbek oraz Stanisławowi Pacowi – zastępcy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania.

Na zakończenie posiedzenia, w którym wzięło udział 26. przedstawicieli służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów, jak również jednostek i wydziałów starostwa powiatowego, starosta przekazał biorącym udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku listy gratulacyjne oraz w ciepłych słowach podziękował wszystkim zgromadzonym uczestnikom za owocną i pełną zaangażowania współpracę w dobiegającej końca kadencji samorządu terytorialnego.