Starostwo-Słowackiego-20W środę, 12 listopada 2014r. o godz. 13.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 434/56 położonej w obr. Giebułtów jedn. ewid. Wielka Wieś stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Krakowskiego
9. Podsumowanie IV kadencji Rady Powiatu w Krakowie przez Przewodniczącego Rady.
10. Podsumowanie prac Zarządu Powiatu IV kadencji.
11. Wręczenie podziękowań Radnym.
12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad.