Budynek Starostwa.
W środę, 28 stycznia 2015r. o godz. 13:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2015-2027.
6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w zakresie nienależytego wykonywania zadań.
12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad.