Bezpieczny_PowiatZapraszamy do udziału w powiatowym etapie XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju pod hasłem: „ Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”.
Celem powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży jest wyłonienie po pięć finałowych prac z każdej grupy wiekowej i przesłanie ich do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Basztowa 22. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie, kształtować podstawowe postawy oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania od najmłodszych lat. Konkurs składa się z trzech etapów: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. Na każdym z etapów należy wyłonić po pięć finałowych prac z każdej grupy wiekowej.
W konkursie może uczestniczyć młodzież w czterech grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
II grupa – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
III grupa – uczniowie gimnazjów,
IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia).

„W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.”

Prace na powiatowy etap konkursu plastycznego szkoły i placówki przesyłają na adres:
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków z dopiskiem: konkurs plastyczny „ Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!” w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2015r. (Decyduje data stempla pocztowego). Prace można dostarczać również pod w/w adres, do pokoju 320, III piętro.
Rozstrzygnięcie powiatowego etapu konkursu nastąpi w dniu 16 marca 2015r. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu centralnym odbędzie się 17 czerwca 2015r.
Zasady i warunki udziału w konkursie określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 7/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie organizacji powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.