herb powiatu
Zarząd Powiatu w Krakowie przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej i powołał skład Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert Powiatu Krakowskiego w roku 2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Powołanie Składu Komisji
Przyjęcie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Karta Formalnej Oceny Oferty
Karta Oceny Merytorycznej Oferty
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej