_DSC4334.
W środę, 25 lutego 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja o działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz informacja o rynku pracy Powiatu Krakowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Świątniki Górne prowadzenia zadań publicznych Powiatu Krakowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Mogilany prowadzenia zadań publicznych Powiatu Krakowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Powiatu Krakowskiego działki nr 178/3 położonej w obr. Minoga gm. Skała.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sułoszowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krakowski” na lata 2014 – 2020.
11. Sprawy bieżące.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.