Planowane terminy spotkań Komisji Rady w marcu 2015 r.

Lp.

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

17 marca godz. 10.00

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie współpracy z gminami oraz rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 r.

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

19 marca godz. 15.00

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

25 marca godz. 10.30

4.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

24 marca godz. 11.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

16 marca godz. 11.00 posiedzenie wyjazdowe do Skawiny

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

24 marca godz. 13.00

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

16 marca godz. 11.00 posiedzenie wyjazdowe do Skawiny

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

24 marca godz. 10.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

24 marca godz. 12.00

 

VI  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 25 marca 2015 r.  o godz. 11.00.

Sesja dotycząca promocji i ochrony zdrowia.

– Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na    promocję zdrowia.

– Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.

Istnieje możliwość uczestnictwa mieszkańców w sesjach rady powiatu i posiedzeniach jej komisji. (art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami).
Art. 8a. 1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.