Lp.

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

22 kwietnia godz. 10.00

Kontrola Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w zakresie realizacji IS oraz podjętych działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych za okres 2014.

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

23 kwietnia godz. 15.00

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

29 kwietnia godz. 10.00

4.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

28 kwietnia godz. 11.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

21 kwietnia godz. 14.00

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

28 kwietnia godz. 13.00

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

21 kwietnia godz. 15.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

28 kwietnia godz. 12.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

28 kwietnia godz. 11.00

 

VII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 29 kwietnia 2015 r.  o godz. 11.00.

Sesja dotycząca pomocy społecznej

– sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

– Informacja dot. środków zewnętrznych pozyskiwanych przez powiat krakowski.

– Sprawozdanie Starosty z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2014 r. 

Istnieje możliwość uczestnictwa mieszkańców w sesjach rady powiatu i posiedzeniach jej komisji. (art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami).

Art. 8a. 1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.