_DSC4334W środę, 29 kwietnia 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
6. Informacja dotycząca środków zewnętrznych pozyskiwanych przez powiat krakowski.
7. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2014 r.
8. Przyjęcie deklaracji w sprawie uczczenia dziesiątej rocznicy śmierci i pierwszej rocznicy kanonizacji Świętego Jana Pawła II.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Krakowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2015 – 2027 przyjętej uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski od roku szkolnego 2015/2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
18. Sprawy bieżące.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie obrad.