Rów 1.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomina o konieczności dokonywania bieżących przeglądów, napraw i oczyszczania przydrożnych rowów wraz z przepustami, jak również kontroli stanu technicznego śluz, obwałowań oraz urządzeń drogowych i wodnych w celu należytego ich utrzymania oraz zapewnienia drożności na wypadek zwiększonych opadów atmosferycznych i wzrostu stanu wód. Podobnie należy okresowo dokonywać przeglądów stanu drzew, zwłaszcza przydrożnych, usuwać suche gałęzie oraz zbędną roślinność utrudniającą widoczność.

WBiZK