Lp. Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna

 

 

19 maja godz. 10.00

Kontrola Wydziału Architektury, Budownictwa i Remontów w zakresie terminowości wydawania decyzji za rok 2014.

2. Komisja Budżetu i Rozwoju 21 maja godz. 15.00
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 27 maja godz. 10.00
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej 13 maja godz. 9.00

posiedzenie wyjazdowe

5. Komisja Edukacji Publicznej

 

26 maja godz. 11.00

posiedzenie wyjazdowe do szkół w Krzeszowicach i w Giebułtowie

6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 26 maja godz. 13.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 26 maja godz. 14.00
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

26 maja godz. 10.00
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 26 maja godz. 11.00

 

VIII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 27 maja 2015 r.  o godz. 11.00.

Sesja dot. bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

– Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.

– Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p.poż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu krakowskiego.

– Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2014 roku.

– Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014-2020.

– Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.

 

Istnieje możliwość uczestnictwa mieszkańców w sesjach rady powiatu i posiedzeniach jej komisji. (art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami).

Art. 8a. 1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.